Свободен депозит

Едногодишен депозит с нарастваща лихва

Предимства

растяща лихва

Валути

BGN, EUR, USD

Възможности

теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит

Срок

12 периода по един месец

Нашето предложение

С Едногодишен свободен депозит получавате:

 • растяща лихва;
 • възможност да теглите суми по всяко време, като това не нарушава Вашия депозит;
 • свободно довнасяне на суми до края на 3-тия месец;
 • избор на валута - левове, евро или щатски долари.

Характеристики:

 • предназначен за физически и юридически лица;
 • срок - 12 периода по един месец;
 • без такса за откриване и закриване на сметката.


Лихвени проценти:

период

BGN

EUR

USD

1-ви месец0,01%0,01%0,01%
2-ри месец0,03%0,03%0,03%
3-ти месец0,03%0,03%0,03%
4-ти месец0,10%0,10%0,10%
5-и месец0.10%0,10%0,10%
6-и месец0.20%0.20%0.10%
7-и месец0.20%0.20%0.10%
8-и месец0.20%0.20%0.10%
9-и месец0.20%0.20%0.15%
10-и месец0.30%0.30%0.15%
11-и месец0.50%0.50%0.40%
12-и месец0.90%0.90%0.50%


Допълнителна информация:

 • лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му;
 • по всяко време могат да се теглят суми;
 • при внасяне на средства по депозита от първия ден до един ден преди изтичане на 3-тия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишен лихвен процент според приложената таблица за съответния депозит по валута;
 • при внасяне на средства по депозита от 4-тия до 12-ия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишна лихва 0.01%;
 • такси и комисиони - съгласно Тарифа на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса;
 • ФГВБ (Фонда за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.

 Ползите за вас

Защо да изберете депозитите на Fibank?

 • атрактивни лихви;
 • обслужване на депозита от всеки клон на банката;
 • надеждно партньорство - Fibank е авторитетна банкова институция, с утвърдени позиции на българския банков пазар.
 • възможност да довнасяте по всяко време;

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Замразени пари" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура;
 • да заявите револвираща кредитна карта с чип, след като средствата по депозита са престояли повече от три месеца в банката;
 • при ползване на кредитни улеснения депозитът повишава автоматично вашия кредитен рейтинг;
 • да направите абонамен за услугата SMStatus , за да получавате информация чрез SMS за сумата по вашия депозит и неговия падеж;
 • да направите регистрация в Моята Fibank за дистанционно управление на вашите финанси.
Откриване

Можете да откриете депозит във Fibank във всеки клон на банката.

Необходимо е да:

 • представите личната си карта;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете Договор за откриване на депозит във Fibank.