Мостово финансиране до размера на одобрената финансова помощ

Мостово финансиране до размера на одобрената финансова помощ по проекти по ПРСР и ОП "Конкурентноспособност на българската икономика"

Нашето предложение

Кредит, от който могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци и кооперации и физически лица, регистрирани като земеделски производители и предназначен за:

  • финансиране на инвестиция, одобрена за безвъзмездна финансова помощ.Параметри на кредита

Размердо 100% от размера на одобрената финансова помощ
Валута на кредитаBGN, EUR, USD 
Срокдо 24 месеца
Лихва

по договаряне и според пазарните условия

Условия за усвояванеСключен с ДФ "Земеделие" или Министерство на икономиката и енергетиката Договор за безвъзмездна финансова помощ
Начин на погасяванеПри постъпване на средствата от безвъзмездната финансова помощ погасяване на главницата по кредита.
ОбезпечениеОсобен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ; ипотека и залог върху активи, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона.
Кандидатстване и документи
І. Процедура за кандидатстване:


За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

  • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
  • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
  • отправете запитване

ІІ. Необходими документи:
  • искане за кредит (по образец на Fibank);
  • декларация за свързаност с други лица и за действителни собственици на юридическото лице (по образец на Fibank);
  • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
  • финансови отчети;
  • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
  • други документи по преценка на Банката.