Бизнес кредит КЕШ Плюс Овърдрафт

Предлага свободен погасителен план и още по-добри условия

Нашето предложение
Бизнес кредит КЕШ Плюс Овърдрафт предлага:
 • да получите кредит бързо и лесно – без изискване за бизнес план и кредитна история;
 • без ограничение на размера и срока;
 • при максимално изгодни лихви, такси и комииони.Параметри на кредита:

Размер:Без ограничение
Срок:Без ограничение
Валута на кредитаBGN, EUR, USD 
Годишен лихвен процент:

 1.95 пункта над лихвата по блокираните парични средства

Гратисен период:В режим на овърдрафт
Обезпечение:

Залог на парични средства. Съотношението на размера на обезпечението спрямо размера на кредита е:

 • при еднаква валута на кредит и обезпечение*- 115%
 • при различна валута на кредит и обезпечение - 130%
  *Валидно и при различна валута евро/лев и лев/евро

Ако кредитополучателят е юридическо лице, се изисква физическо лице - управител, собственик, съдружник или залогодател, да се ангажира като съдлъжник или поръчител.

Начин на усвояване:

В режим на овърдрафт

Начин на погасяване:

В режим на овърдрафт

Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.