Кредит "Европейско развитие"

Кредити за инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Нашето предложение
Кредит "Европейско развитие" предлага:
 • до 100 % от одобрените разходи на проекта;
 • възможност за финансиране разходите за ДДС по проекта;
 • възможност за финансиране на входирани за одобрение проекти преди одобрението им и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ;
 • възможност за включване в гаранционната схема на НГФ „Cosme 2017".
Защо да изберете Кредит „Европейско развитие" от Fibank?
 • ниска лихва - от 2.90 % годишна лихва;
 • субсидията погасява Вашия кредит;
 • гратисен период по главница до получаване на финансовата помощ;
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от субсидията;
 • по-ниска комисиона за управление след получаване на субсидията;
 • срокът за погасяване е до 10 години;
 • за частично обезпечаване на Вашия кредит можете да ползвате гаранция от "Национален гаранционен фонд" ЕАД, а за кредитоискателите от София - от "Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община".Параметри на кредита:

Размер: до 100 % от одобрените разходи на проекта
Предназначение:

 за инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС

Валута на кредита:BGN, EUR
Срок:
 • до 10 години при ипотека на недвижим имот
 • до 7 години при залог на ДМА
Гратисен период:до получаване на финансовата помощ
Начини на погасяване:
 • анюитетни вноски
 • равни вноски по главницата
 • индивидуален погасителен план
 • при получаване на безвъзмездна финансова помощ кредитът се погасява с получената субсидия
Лихва: от 2.90% годишна лихва (СЛП* + надбавка) в зависимост от процента на самоучастие във финансирането на проекта
*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.
Такси и комисиони:
 • комисиона за управление за периода до получаване на субсидия - 1% годишно
 • комисиона за управление след получаване на субсидията - 0.5% годишно
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от получената субсидия
 • останалите такси и комисиони по Тарифата на Fibank
Обезпечение:
 • учредяване на ипотека или особен залог на активите, които се придобиват при изпълнение на проекта;
 • особен залог на вземане върху договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank;
 • включване на гаранционна схема при проектно финансиране и при инвестиционно кредитиране над 80% от разходите по проекта.
Други условия: възможност за финансиране на входирани за одобрение проекти преди одобрението им и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ при предоставяне на допълнително обезпечение или самоучастие в проекта минимум 25%.други условия: възможност за финансиране на входирани за одобрение проекти преди одобрението им и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ при предоставяне на допълнително обезпечение или самоучастие в проекта минимум 25%. 
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.