Кредит за покупка и/или ремонт на офис от IT фирми

Кредит за инвестиции - покупка и/или ремонт на офис от IT фирми

Нашето предложение
Защо да изберете кредит за покупка на офис от IT фирми от Fibank?
 • възможност за финансиране на 100 % от инвестицията
 • ниска лихва - от 3.12 % годишна лихва
 • дълъг срок на кредита - до 15 годиниПараметри на кредита:

Размер:
 • до 90% от приетата от банката цена на закупувания /ремонтирания офис, когато той е единствено обезпечение по кредита;
 • до 100% от размера на инвестицията - покупка на офис, при предоставяне на допълнително ипотечно обезпечение, покриващо минимум 25 % от приетата от банката цена на инвестицията;
 • до 100% от размера на разходите за ремонт, съгласно потвърдена от банката КСС, но не повече от 80 % от приетата от банката стойност на предложеното обезпечение.
Предназначение: за инвестиции - покупка и/или ремонт на офис
Срок: до 15 години
Валута на кредита:BGN, EUR
Лихва:

от 3.12 % годишна лихва (СЛП* + надбавка)
*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията

Обезпечение:
 • първа по ред ипотека върху закупения със средства от кредита офис;
 • първа по ред договорна ипотека върху допълнително предложените имоти за обезпечение;
 • поръчителство от собствениците на дружеството и на допълнително предложеното обезпечение или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank.
Начин на погасяване:
 • анюитетни вноски
 • равни вноски по главницата
 • индивидуален погасителен план
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.