Кредит за покупка или изграждане на хотели

Кредити за инвестиции - покупка или изграждане на хотели

Нашето предложение
Защо да изберете Кредит за покупка или изграждане на хотели от Fibank?
 • възможност за финансиране на 100% от инвестицията;
 • ниска лихва - от 3.49% годишна лихва;
 • дълъг срок на кредита - до 15 години.


Параметри на кредита:

Размер:
 • до 80 % от приетата от банката стойност на закупувания хотел или КСС за строежа на хотела, когато той е единствено обезпечение по кредита
 • до 100 % от размера на инвестицията при предоставяне на допълнително обезпечение
Валута на кредитаBGN, EUR
Срок:до 15 години
Лихва:

от 3.49% годишна лихва, формирана на база СЛП* + надбавка

*СЛП на Fibank - лихвен процент, базиран на спестяванията. Виж Лихвен бюлетин на Fibank

Начин на погасяване:
 • анюитетни вноски
 • равни вноски по главницата
 • индивидуален погасителен план
Обезпечение:
 • първа по ред ипотека върху закупения със средства от кредита хотел или договорна ипотека върху земята и правото на строеж;
 • първи по ред особен залог на оборудването в хотела;
 • първа по ред договорна ипотека върху допълнително предложените имоти за обезпечение;
 • поръчителство от собствениците на дружеството и на допълнително предложеното обезпечение или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank.
Кандидатстване и документи
Процедура за кандидатстване:

За отпускане на кредит кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
отправете запитване на имейл

Необходими документи за физически лица:
 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка);
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на физически лица.


Необходими документи за юридически лица:
 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка)
 • пълномощно НОИ;
 • искане за отпускане на микрокредит на юридически лица.