JEREMIE - Бизнес кредити от Fibank

Нисколихвени бизнес кредити по програма JEREMIE - без такса за предсрочно погасяване и без комисиона за ангажимент

Fibank предлага кредитите по програма JEREMIE, които могат да бъдат:

  • инвестиционни кредити;
  • оборотни кредити;
  • овърдрафт/револвиращи кредити.

Кредитите се отпускат на микро-, малки и средни предприятия*, регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България, от финансовата инициатива JEREMIE към Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г." на Европейския съюз.

Параметри:

Вид кредит
Инвестиционен Оборотен Овърдрафт и Револвиращ кредит
валута левове, евро
левове, евро
левове, евро
срок до 10 години до 5 години
до 31.12.2015 г.
лихва
от минимум 3%, определена на база тримесечен EURIBOR за евро и ОЛП за левове + надбавка
от минимум 3%, определена на база тримесечен EURIBOR за евро и ОЛП за левове + надбавка
от минимум 3%, определена на база тримесечен EURIBOR за евро и ОЛП за левове + надбавка
гратисен период
до 24 месеца
до 24 месеца
няма
такса за разглеждане 0.1% от размера на искания кредит, не по-малко от 55 евро 0.1% от размера на искания кредит, не по-малко от 55 евро
0.1% от размера на искания кредит, не по-малко от 55 евро
комисиона за управление
  • за първата година: 1% от размера на кредита;
  • за следващите години: 0.5% от остатъка по главницата.
  • за първата година: 1% от размера на кредита;
  • за следващите години: 0.5% от остатъка по главницата.
  • за първата година: 1% от размера на кредита;
  • за следващите години: 0.5% от остатъка по главницата.
комисиона за ангажимент  не се начислява
 не се начислява  не се начислява
такса за предсрочно погасяване  не се начислява  не се начислява  не се начислява

* Микро-, малки и средни са предприятия с годишен оборот не повече от 97.5 млн. лв., активи не повече от 84 млн.лв. и с по-малко от 250 души персонал. Предприятията не следва да развиват основната си дейност в следните сектори: производство и първична преработка на селскостопански продукти, рибарство и аквакултури, въгледобив, хазартни дейности, производство и търговия с оръжие и амуниции.

програма JEREMIE

"Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Fibank и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз и Управляващия орган."