8% отстъпка в Hotels.com

при плащане с карта Visa до декември 2020 г.

Платете с карта Visa в Hotels.com и вземете 8% отстъпка 

  • Посетете www.hotels.com/visa;
  • Потърсете и резервирайте хотел през сайта;
  • При плащане въведете код: Visa8;

Кодът работи само, ако плащането е осъществено с карта Visa.

  • Получавате отстъпката автоматично.

Пълните правила на промоцията на www.hotels.com/visa.