Специална оферта за рефинансиране

Направи запитване

Предимства

Fibank поема разноските по учредяване и вписване на ипотека до 1500 лева

Възможности

Оптимално планиране на разходите и улеснение за семейния бюджет

Срок

Дълъг срок на погасяване – до 420 месеца

Цел на кредита

Обединяване на различни кредитни задължения в една банка

Нашето предложение

Специално предложение при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка

Fibank ще заплати държавни и нотариални разноски в размер до 1 500 лева


Параметри на кредита

Цел на кредита:Рефинансиране на ипотечен кредит и други финансови задължения към други банки
Валута на кредита:BGN, EUR
Размер на кредита:без ограничение
Срок за погасяване:

до 35 години (420 месеца);

Начин на погасяване:на равни месечни погасителни вноски
% на финансиране:

до 100% от пазарната стойност на недвижимия имот*

Обезпечение:

 Ипотека върху следните недвижими имоти на територията на Република България:

 • недвижим имот, находящ се в жилищна или административна сграда;
 • урегулиран поземлен имот;
 • земеделска земя до 6 (шеста) категория
Такса за оценка на имота:

Таксата се определя според параметрите на недвижимия имот.

Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на кредитоискателя от независим, външен за Банката, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители, и се потвърждава от вътрешен оценител на Банката. (виж Тарифа – Лицензирани оценки на активи).

Лихва:

мин. 3.00%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП* + надбавка

*СЛП - лихвен процент базиран на спестяванията е референтен лихвен процент, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика.

Характеристики на лихвения процент, възможни последици:

Посочените минимални лихвени нива са приложими за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на Банката, за целия период на действие на договора за кредит нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни и ползват едновременно всички допълнителни лихвени отстъпки, както следва:

 • 1.00% при получаване на декларирания от тях доход по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка" АД;
 • 0.25% при ползване на  кредитна карта Visa/MasterCard издадена от "Първа инвестиционна банка" АД, с включен абонамент за SMS известяване;
 • 0.25% при ползване на банков пакет и електронно банкиране.


Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Дължимата от кредитоискателя лихва се изплаща периодично в размер и на падежи, подробно описани в погасителен план, неразделна част от договора за кредит.

Промени в погасителния план и погасителната вноска могат да настъпят:

 • при промяна на приложимата по договора лихва вследствие на промяна на декларираното от кредитополучателя или при прекратяване използването на който и да е от продуктите и услугите като условие, взето предвид при формиране на първоначално договорения лихвен процент;
 • при промяна на СЛП в размер, при който със сумата на месечно дължимата лихва се надхвърля договореният размер на погасителната вноска съгласно действащия погасителен план;
 • при частично предсрочно погасяване по кредита. 
Представителен пример:

Пример:

- при размер на кредита 90 000 лева;
- срок на погасяване 360 месеца;
- годишен лихвен процент:

 • мин. 3.00% променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка.

Съгласно посочените параметри по кредита и при допускане, че кредитът е усвоен изцяло, кредитоискателят получава декларирания доход по сметка в Банката, ползва пакетна програма „Моят избор Онлайн"и има кредитна карта с включен абонамент за SMS известяване, кредитоискателят дължи всеки месец на определено от него число от месеца (падеж на вноска):

 • 360 равни месечни погасителни вноски всяка една с ориентировъчен размер от 381.58 лева.
 • Общата дължима от кредитоискателя сума е в размер на 139 798.26 лева.
 • ГПР по кредита е в размер на 3.23%.
 • В стойността на ГПР са включени разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв. и пакетна програма с месечна такса 3,50 лв.
Възможни допълнителни разходи по кредита:

Допълнителни разходи, дължими по договора за кредит, които не са известни на Банката и които не са включени в общите разходи по кредита:

 • съответните дължими нотариални такси по учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • съответните дължими нотариални и държавни такси по подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • оценка на недвижимия имот;
 • разходи за застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение за срока на договора.
Условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита:

В случай че кредитополучателят желае да упражни правото си предсрочно да погаси част или всички свои задължения по договора за кредит, същият следва да подаде изрично писмено искане до Банката, съдържащо размера на предсрочно погасяваната сума и датата, на която желае да се погаси същата.

Комисиона за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасяваните суми по кредита се дължи, когато кредитът се погасява преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. При погасяване след този срок комисиона за предсрочно погасяване не се дължи.

При предсрочно частично погасяване се допуска една от следните възможности по избор на кредитополучателя:

 • намаляване размера на погасителната вноска и запазване крайния срок за погасяване на кредита;
 • намаляване крайния срок за погасяване на кредита и запазване на погасителната вноска по кредитa;
 • комбинация от двете посочени по-горе възможности.
Възможни последици при неизпълнение:

Плащания, дължими, но неизвършени в срок поради недостиг на авоар по разплащателната сметка на кредитополучателя в Банката, се отнасят в просрочие, като за времето на забава кредитополучателят дължи обезщетение за забава (наказателна надбавка) върху размера на просрочената сума. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва.

В случай че кредитополучателят не изпълни което и да е свое задължение по договора или кредитът бъде обявен за изцяло и предсрочно изискуем, Банката има право да се удовлетвори от всички обезпечения едновременно или само от едно или от няколко от тях по реда, предвиден в закона, и съобразно вида на отговорността, избрана от кредитополучателя, посочена в договора.

Срок за приемане на предложението за кредит

 Кредитоискателят разполага със срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на проект на договор за кредит, за да вземе решение за сключването му.