Договорни фондове E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED

Fibank си партнира с E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED в предлагане на договорни фондове на територията на Р. България.

Уведомление от E.I. Sturdza Strategic Europe Value fund – промяна в наименование

The Strategic Europe Value Fund (фондът) е основан през октомври 2010 г. През 2019 г. фондът променя името си на Strategic Europe Quality Fund.
Промяната в наименованието не води до промени в инвестиционната политика и инвестиционни цели на фонда. Инвестиционната стратегия остава непроменена, а именно инвестиране в качествени компании в Европа, които осигуряват експозиция в компании с положителни дългосрочни перспективи, високи марждини на печалба, качествен мениджмънт и които се търгуват с отстъпка спрямо тяхната справедлива стойност.

Уведомление 

Уважаеми клиенти,

Във връзка с: 

 • промяна в наименованието на един от четирите договорни фонда, дистрибутирани от E.I. Sturdza Strategic Management Limited и предлагани от Първа инвестиционна банка АД на територията на Р България;
 • осигуряване на възможност за предоставяне на отчетна информация до клиента по електронен път;
 • прецизиране на текстовете относно приложимите такси и праговете за изчисляването им.

считано от 15.12.2019 г. са в сила следните променени Условия за предлагане в Р България на дялове на договорни фондове, дистрибутирани от Е.I. Sturdza Strategic Management Limited.

С актуализираните Условия, можете да се запознаете тук.

Договорни фондове, дистрибутирани от E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED

E.I. STURDZA STRATEGIC MANAGEMENT LIMITED е независима инвестиционна компания с доказана история в предлагането на печеливши инвестиционни стратегии на институционални инвеститори и частни клиенти. Повече информация може да бъде открита на сайта на компанията www.eisturdza.com/funds и www.via-am.com
Пълните проспекти на фондовете, както и документите с ключова информация за инвеститорите могат да бъдат намерени в офиса на дирекция „Частно банкиране" на Fibank.
Фондовете се предлагат на клиенти на дирекция „Частно банкиране". За повече информация, може да се свържете с дирекция „Частно банкиране" на privatebanking@fibank.bg

Фондовете, които се предлагат в България, са:

 • Strategic Europe Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) - Фондът е висок рисков профил. Фондът притежава пет звезди рейтинг от Morning star. Той инвестира в дялове на европейски компании, които са бизнес лидери, успяват да извлекат изгода в дългосрочен план, притежават високи маржове на печалба и ниска капиталоемкост. Основните сектори, в които инвестира фонда са потребителски стоки, здравеопазване, IT и др.
 • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) - Фондът е с висок рисков профил. Той инвестира в дялове на международни компании, които са бизнес лидери, успяват да извлекат изгода в дългосрочен план, притежават високи маржове на печалба и ниска капиталоемкост. Основните сектори, в които инвестира фонда са потребителски стоки, здравеопазване, IT и др. Фондът притежава четири звезди рейтинг от Morning star.
 • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - Фондът е с висок рисков профил, инвестиращ основно в акции на американски компании.
 • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - Фондът е с висок рисков профил, инвестиращ основно в акции на международни компании.
Характеристики

Основни характеристики на фондовете:

 • Всички тези фондове са деноминирани в евро и амер. долари.
 • Всички фондове са организирани, съгласно UCITS директива
 • Цени на емитиране и обратно изкупуване се обявяват всеки работен ден
 • Фондовете Strategic Europe Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) и Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) са регистрирани в Ирландия, а Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) и Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори) - в Люксембург.
 • Минимална сума за инвестиране: 5 000 (пет хиляди) евро (за фондовете, с валута на издаване на дяловете в евро), съответно 5 000 (пет хиляди) щатски долари (за фондовете, чиито дялове се издават в щатски долари).
 • Дяловете на договорните фондове се предлагат публично, но не се търгуват на регулиран пазар или друго място за търговия. 
 • Имуществото на договорните фондове се създава и управлява на основата на принципа на разпределение на риска, от името на притежателите на дялове, които са имуществено отговорни за задълженията на фонда само до размера на направената инвестиция.
 • Броят на дяловете на фонда не е фиксиран и се променя в резултат на тяхното издаване и обратно изкупуване.
 • Дяловете дават право на съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на обратно изкупуване, както и други права, ако същите са предвидени в законодателството и в правилата на договорния фонд. 
 • Договорните фондове могат да издават на базата на нетната стойност на активите си и частични дялове срещу направена парична вноска с определен размер, ако срещу внесената сума не може да бъде издадено цяло число дялове. 
 • Договорните фондове могат да разпределят доход пропорционално на притежаваните дялове при условия и по ред, определени с правилата на договорния фонд.
 • Паричните средства и еквивалентните на пари средства, както и другите активи, които формират Фонда (преди всичко акции, корпоративни и държавни облигации и други ценни книжа, издавани от други емитенти, в които Фондът всъщност инвестира), се съхраняват в банка-депозитар, която също следи за надлежното прехвърляне и управление на тези активи, т.е. в съответствие с Проспекта, правилата и приложимото законодателство;
 • Инвеститорите в дялове могат да реализират печалба от нарастването нa стойността на имуществото на съответния фонд в резултат на инвестирането му. Инвеститорите трябва да имат предвид, че печалба не е гарантирана.
 • Клиентите могат да извършват обратно изкупуване на част или на всички притежавани от тях дялове по всяко време (в съответствие с действащото законодателство и при някои ограничения, ако такива са предвидени в Проспекта).
 • Информация за нетната стойност на активите ("НСА") - НСА за дял може да бъде получена на следните интернет адреси: www.eisturdza.com/funds и www.via-am.com, както и в дирекция „Частно банкиране".Такси и допълнителни условия

Такси на входа за фондовете:

 • Strategic Europe Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 2.00% от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 евро
 • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 2.00% от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 евро
 • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private  (Частни инвеститори)0.50% от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 евро
 • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори)  0.50% от стойността на поръчката, но не по-малко от 5 евро

Допълнителни условия:

 • При записване на дялове за суми над 100 000 евро до 500 000 евро таксата на входа за Strategic Europe Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) и Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) е 1% от стойността на поръчката. 
 • При записване на дялове за суми над 500 000 евро, таксата на входа за всеки един фонд е 0% от стойността на поръчката.

Такси на изхода за фондовете:

 • Strategic Europe Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 0.15% от нетната стойност на активите на дял
 • Strategic Global Quality Fund, Клас Retail (Инвеститори на дребно) 0.15% от нетната стойност на активите на дял
 • Via Smart-Equity US Fund, Клас Private (Частни инвеститори) 0.00% от нетната стойност на активите на дял
 • Via Smart-Equity World Fund, Клас Private (Частни инвеститори)  0.00% от нетната стойност на активите на дял

Таксите на входа и изхода на фондовете не са включени в цената на записване, съответно обратно изкупуване и се начисляват и заплащат отделно от клиента.Документи

Предупреждение за рисковете при инвестиране:

 • Предходните резултати от дейността на договорните фондове нямат връзка с бъдещите такива. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства.
 • Инвестицията в договорни фондове не е гарантирана от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция, тя не трябва да бъде възприемана като банков депозит и не е гарантирана съгласно действащата схема за гарантиране на влоговете в Р България или в страната на произход на колективната схема.