Депозит "Златни години"

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Подходящо за

лица, придобили право на пенсия

Удобства

Неограничено довнасяне през целия срок

Срок

1,3,6,12 месеца

Нашето предложение


Депозит "Златни години" е създаден специално за Вас, пенсионери, и Ви предоставя преференциални условия:

 • по-висока лихва по депозита, в сравнение със стандартните депозити, предлагани от Fibank;
 • възможност за авансово изплащане на лихвата;
 • получавате допълнителен бонус -  дебитна карта Debit Mastercard или Visa Debit, по която можете да получавате сумите от пенсията си, лихвата по депозита и всякакви други плащания.


Характеристики на депозита:

ВалутаBGN, EUR, USD, GBP, CHF
Лихвасъгласно действащия Лихвен бюлетин на Fibank + 0.05% надбавка над стандартния лихвен процент по депозити в съответната валута
Срок1, 3, 6 и 12 месеца
Минимална сума за откриванене се изисква

и още:

 • можете да внасяте суми по депозита по всяко време, без ограничения;
 • Вие сами избирате схемата, по която да се изплаща лихвата по депозита Ви:
  • в края на периода:
              - цялата лихва се прибавя към главницата;
              - лихвата се превежда по друга Ваша сметка в Банката.
  • авансово - лихвата се изплаща в края на всеки едномесечен период по друга Ваша сметка в Банката.


Допълнителна информация:

 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на FIbank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.Откриване

Депозит "Златни години" може да бъде открит:

 • във всеки клон на Fibank;
 • от местно физическо лице, придобило право на пенсия съгласно българското законодателство.

Необходимо е да:

 • представите документ за самоличност;
 • представите „Разпореждане за отпускане на пенсия", издадено от съответното териториално подразделение на НОИ;
 • внесете сумата по депозита;
 • подпишете договор за откриване на депозит във Fibank.