Предимства

Допълнителен лихвен доход

Валути

BGN и EUR

Удобства

Възможност за онлайн откриване и управление

Срок

12 месеца

Нашето предложение

Направете Вашата сметка Доходна!

Как става това?

Ползвайте разплащателната си сметка от Fibank, получавайте заплатата си или други месечни постъпления по нея и това може да Ви донесе допълнителен лихвен доход по нов вид срочен депозит за 12 месеца.

Какво е нашето предложение?
 • стандартна разплащателна сметка в левове или евро или IQ разплащателна сметка
 • атрактивен лихвен бонус по нов вид срочен депозит за 12 месеца, който се определя от размера на ежемесечните постъпления по Вашата разплащателна сметка. Колкото по-голям е размерът на месечните постъпления по разплащателната сметка, толкова по-голям е лихвеният бонус, който можете да получите по депозита.
И още допълнителни предимства:
 • възможност да заявите банков пакет, с който ползвате множество услуги и същевременно спестявате от такси всеки месец;
 • възможност за издаване на дебитна карта Debit Mastercard или Visa Debit, която в комбинация с пакет е без такса за теглене на банкомати в България или страни от ЕИП;
 • възможност за управление на депозита и разплащателната сметката изцяло онлайн през системата за електронно банкиране „Моята Fibank".
Като притежател на „Доходна сметка" Вие се възползвате от:
 • атрактивен фиксиран лихвен процент за целия срок на депозита;
 • допълнителен лихвен бонус по депозита в зависимост от месечните постъпления по Вашата разплащателна сметка във Fibank;
 • валута на депозита - левове или евро;
 • срок на депозита - 12 месеца;
 • минимална наличност на депозита - 500 BGN / 250 EUR;
 • максимална наличност на депозита - 250 000 BGN / 125 000 EUR;
 • без такса за откриване, поддръжка и закриване на депозитната сметка;
 • без комисиона за внасяне на суми и теглене на средства на дата на падеж.
Лихвени проценти по срочен депозит:
валута - сумаГодишен лихвен процентГодишен лихвен бонус в %
до 500.00
500.01 - 1500.00
над 1500.00до 500.00500.01 - 1500.00над 1500.00
BGN0,25%0,25%0,00%0,10%0,20%


валута - сумаГодишен лихвен процентГодишен лихвен бонус в %
до 250.00250.01 - 750.00над 750.00до 250.00250.01 - 750.00над 750.00
EUR
0,25%0,25%0,00%0,10%0,20%


Допълнителна информация:

 • Като Доходна сметка можете да заявите нова или вече съществуваща IQ разплащателна сметка или стандартна разплащателна сметка в левове или евро;
 • С годишен лихвен процент в размер на 0,01% се олихвяват средствата по депозитната сметка:

- постъпили след посочения в договора срок;
- при неизпълнение на условията за осигуряване/поддържане на минимална наличност и/или
- над максималната наличност от 250 000 BGN/ 125 000 EUR.

 • Допълнителен лихвен бонус не се изплаща при неизпълнение на посочените в договора условия, както и:

- върху средствата, постъпили по депозитната сметка след първите 7 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит;
- върху средствата над максималната наличност от 250 000 BGN / 125 000 EUR.

 • Годишният лихвен бонус се начислява и изплаща на дата на падеж на депозита;
 • Годишен лихвен бонус се изплаща само за месеците, в които е достигнат необходимият месечен приход по разплащателната сметка, обвързана с депозита;
 • За приход по разплащателна сметка, който служи за изчисляване на лихвения бонус, се приемат следните операции: операции по вноска на каса в Банката, входящ вътрешнобанков превод нареден от сметка водена на лице различно от Вложителя, междубанков кредитен превод, получаване на суми по платежна сметка чрез дебитна карта.
 • Теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита.
 • Вложителят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от депозита преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от депозита, преди датата на падеж над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Вложителят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Вложителят заплаща допълнителна такса.
 • Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • Такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fibank.Откриване

„Доходна сметка" е предназначена за пълнолетни физически лица, настоящи и нови клиенти на Fibank към момента на подаване на искането за откриване.


„Доходна сметка" можете да откриете:
 • във всеки клон на Fibank ;
 • чрез системата за електронно банкиране Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп).
Документи