Предимства

Нарастващ лихвен процент

Валути

BGN, EUR, USD

Удобства

Свободно разполагане със средствата

Срок

12 месеца

Нашето предложение
Със Свободен депозит получавате:
 • свободата да разполагате с парите си по всяко време;
 • нарастваща доходност;
 • гъвкавост.
Характеристики:
 • срок - 12 месецa;
 • минимална сума за откриване и поддържане по сметката - 500 лева/ 250 евро/ 250 щатски долара*;
 • без такса за откриване и закриване на сметката;
 • избор на валута – левове, евро или щатски долари;
 • теглене на средства от депозита по всяко време;
 • свободно довнасяне на суми, през първите 3 месеца от откриване на депозита.

* Важи за депозити, сключени след 09.11.2015 г.


Лихвени проценти:

период

BGN

EUR

USD

1-ви месец0,001%0,001%0,01%
2-ри месец0,02%0,02%0,03%
3-ти месец0,02%0,02%0,03%
4-ти месец0,05%0,05%0,10%
5-и месец0.05%0,05%0,10%
6-и месец0.15%0.15%0.10%
7-и месец0.15%0.15%0.10%
8-и месец0.15%0.15%0.10%
9-и месец0.20%0.20%0.15%
10-и месец0.20%0.20%0.15%
11-и месец0.40%0.40%0.40%
12-и месец0.40%0.40%0.50%


Допълнителна информация:

 • лихвата се изплаща при закриване на депозита или при изтичане на срока му;
 • Възможност за теглене на средства от депозита по всяко време без да се нарушават лихвените условия по сметката;
 • при внасяне на средства по депозита от първия ден до един ден преди изтичане на 3-тия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишен лихвен процент според приложената таблица за съответния депозит по валута;
 • при внасяне на средства по депозита от 4-тия до 12-ия месец включително - допълнително довнесените суми се олихвяват с годишна лихва 0.01%;
 • такси и комисиони - съгласно Тарифа на Fibank;
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.Откриване

Можете да откриете депозит:

 • във всеки клон на Fibank;
 • чрез системата за електронно банкиране Моята Fibank (за клиенти с права за активен достъп).