ДДС Овърдрафт

Овъдрафт за финансиране на разходите за ДДС за инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС:

Защо да изберете "ДДС Овърдрафт" от Fibank?

 • до 100 % от дължимия ДДС на одобрените разходи;
 • ниска лихва - от 3.30 % годишна лихва;
 • възстановения ДДС погасява Вашия кредит;
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС.

Параметри на кредита:

размер: до 100 % дължимия ДДС на одобрените разходи
предназначение: за плащане на разходи за ДДС, свързани с инвестиционни проекти, съфинансирани по програми по структурните фондове на ЕС
валута: левове, евро
срок:
до 2 години
гратисен период: до получаване на финансовата помощ
начини на погасяване:
 • в режим на овърдрафт;
 • при възстановяване на ДДС лимитът на овърдрафта се намалява с получената сума.
годишен лихвен процент:  от 3.30% годишна лихва (СЛП* + надбавка) в зависимост от процента на самоучастие във финансирането на проекта
*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията.
такси и комисиони:
 • без комисиона за предсрочно погасяване със средства от възстановен ДДС;
обезпечение:
 • ипотека или особен залог на ДМА с пазарна стойност минимум 110 % от размера на овърдрафта;
 • особен залог на вземане върху договора за безвъзмездна финансова помощ;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит;
 • финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки или особен залог на вземане по сметките на кредитоискателя във Fibank.

 

Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

  Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
 • отправете запитване на имейл: micro@fibank.bg

Необходими документи за физически лица:

 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).

 

Необходими документи за юридически лица:

 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка