назад

Финансови отчети

2018 г.  

Годишен отчет за 2018 г.

През 2018 г. Първа инвестиционна банка отбеляза 25-годишен юбилей от създаването си - период, през който се затвърди като най-голямата банка с български капитал в страната и с имидж на иновативна и динамична институция, със собствен облик и запазена марка за високо качество на обслужване.

PDF
2017 г.  

Годишен отчет за 2017 г.

Постиженията през 2017 г. във всички области на нашата дейност – финансови резултати, продуктово развитие, технологични решения, управление на рисковете в съответствие с Европейските и местни регламенти, социалната и корпоративна отговорност и най-вече високата клиентска удовлетвореност, са сигурни показатели за устойчивостта на бизнес модела на Първа инвестиционна банка АД, за професионализма и усилията на нейния екип от над 3000 служители.

PDF
2016 г.  

Годишен отчет за 2016 г.

През 2016-та година насочихме нашите усилия към развитие и усъвършенстване на вътрешнобанковите структури и системи, на моделите за обслужване и продуктово позициониране, създавайки предпоставки за бъдещ солиден растеж.

PDF
2015 г.  

Годишен отчет за 2015 г.

През 2015-та година Първа инвестиционна банка АД (Fibank) продължи устойчивото си развитие, отчитайки стабилни показатели и затвърдени позиции сред водещите банки на българския пазар. Ние успяхме да оптимизираме много аспекти от дейността, да създадем нови продукти и перспективи, запазвайки фокус върху клиентската удовлетвореност. Благодарение на добре структурирания бизнес модел и високо професионалния подход успешно бяха преодолени предизвикателствата на средата и изпълнени планираните цели.

PDF
2014 г.  

Годишен отчет за 2014 г.

Постоянният ни стремеж към усъвършенстване на продуктите и услугите, да бъдем най-добрите в обслужването, да допринасяме за успеха и реализацията на плановете на нашите клиенти, изгражда отношения на партньорство, доверие и лоялност.

Подкрепата и удовлетвореността на нашите клиенти е тази непреодолима сила и енергия, която ни прави уверени и устремени към нови постижения.

PDF
2013 г.  

Годишен отчет за 2013 г.

Има много причини да се гордеем с нашата банка.
• С активи над 8.5 млрд. лева Fibank е трета по големина в България;
• Предпочитана банка от населението - втора позиция по депозити;
• Подкрепяща добрите проекти - четвърто място по кредитиране;
• Сред водещите в информационните технологии, картовите и международните разплащания;
• Иновативна, динамична, със собствен облик и запазена марка за високо качество на обслужване на всеки клиент - над 1 милион клиенти.
Това е Първа инвестиционна банка днес...

PDF
2013 г.  

Отчет за първото полугодие 2013 г.

През първото полугодие на 2013 г. Първа инвестиционна банка АД (Fibank) отчита увеличение на печалбата с 57.7% до 24 млн. лв. след данъци, на консолидирана база (30.06.2012 г.: 15 млн. лв.). Това изведе Fibank на четвърта позиция сред банките в България по този показател. Основен принос за добрия финансов резултат, генериран в условията на неспокойна външна среда, има нетното повишение на приходите от такси и комисиони с 35.8% до 46 млн. лв. (30.06.2012 г.: 33.9 млн. лв.)...

PDF
2012 г.  

Годишен отчет за 2012 г.

В днешния, променящ се свят клиентите имат нужда от стабилност и предвидимост, от конструктивни решения и ясни перспективи. Тe знаят, че могат да разчитат на нас...

PDF
2012 г.  

Отчет за първото полугодие 2012 г.

През първoто полугодие на 2012 г. Първа инвестиционна банка АД (Fibank) следва успешно планираните бизнес цели, постигна растеж и добри финансови резултати...

PDF
2011 г.  

Годишен отчет за 2011 г.

През изминалата 2011 г. състоянието на банковата система в България запази стабилността си въпреки несигурната икономическа среда в региона и на международните пазари. Доказателство за това са не само финансовите показатели на страната, но и положителните прогнози на експертите от Световната и Европейската банка за възстановяване и развитие...

PDF

Отчет за първото полугодие 2011 г.

През първите шест месеца на 2011 г., въпреки продължаващата несигурност на международните пазари и финансови сътресения в региона, банките в България запазиха устойчивост и доверие...

PDF
2010 г.  

Годишен отчет за 2010 г.

През 2010 г., въпреки първите признаци на възстановяване, кризата продължи да бъде доминантен фактор в икономическия живот на страната, определящ поведението на всички участници в него - публичен сектор, частен сектор и домакинства...

PDF

Отчет за първото полугодие 2010 г.

Резултатите на Първа инвестиционна банка (Банката, ПИБ) за първото полугодие на 2010 г. доказват за пореден път, че клиентски-ориентираният бизнес модел, съчетан с добра капиталова база и проактивно управление на рисковете, може да генерира добри финансови резултати, дори и при неблагоприятни външни условия...

PDF
2009 г.  

Годишен отчет за 2009 г.

Първа инвестиционна банка запази своята позиция сред водещите банки в България - шесто място по активи и положителен финансов резултат за 2009 г. - 29.8 млн. лв. след данъци, като подобри пазарната си позиция - седмо място и пазарния си дял от 3.7% на 4.1% по този показател...

PDF

Отчет за първото полугодие 2009 г.

През първото полугодие на 2009 г. ПИБ продължи да развива обхвата и качеството на предлаганите услуги, и предприе инициативи, съответстващи на променените потребности и завишените изисквания на своите клиенти...

PDF
2008 г.  

Годишен отчет за 2008 г.

През 2008 г. ПИБ постигна добри финансови резултати - шеста позиция по активи (4271 млн. лева), нетна печалба от 49 млн. лева (2007 г.: 51 млн. лева). Картовият бизнес, корпоративното финансиране, международните разплащания и обслужването на населението продължиха да бъдат основни сегменти в нашата дейност...

PDF
2007 г.  

Годишен отчет за 2007 г.

За нас 2007 бе година изпълнена с важни проекти и предизвикателства, произтичащи от интеграцията на българския банков сектор с общия европейски финансов пазар и потвърждаване на водещото място, което Първа инвестиционна банка заема сред кредитните иниституции в страната...

PDF
2006 г.  

Годишен отчет за 2006 г.

За Първа инвестиционна банка 2006 е успешна година. Увеличението на активите с 24.8% до 3.1 милиарда лева, печалба от 29 милиона лева, широката мрежа за продажби: 107 клона, търговски дистрибутори, интернет клон (електронно банкиране), кол център (телефонно банкиране), нарастването на вложенията в Банката (депозити от клиенти - 1.7 милиарда лева, облигации 0.5 милиарда лева) и кредитен портфейл от 1.7 милиарда лева, са сред основните индикатори за нарастващия й обем и капацитет...

PDF
2005 г.  

Годишен отчет за 2005 г.

За Първа инвестиционна банка АД (наричана по-нататък "ПИБ" или "Банката") 2005 беше година на значими постижения по отношение на финансовите резултати, пазарния дял и присъствието на международните пазари. Нетната печалба се увеличи с повече от 17%, а общите активи - с повече от 52%. Пазарният дял нарасна от 6.6% до почти 8%. ПИБ сключи три нови за страната операции за международно финансиране...

PDF

Рейтингова история на Първа инвестиционна банка по рейтингови агенции

За нас