Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения на физически лица (ФЛ) и бизнес клиенти, във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID 19

1. Общи параметри

Отсрочване може да поиска всеки кредитополучател – физическо лице или  бизнес клиент, което отговаря на следните изисквания:
 • към 01.03.2020г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие до 90 дни;
 • клиентът изрично изразява желанието си да се възползва от облекченията;
 • искането за отсрочване е подадено до 22.06.2020 г.;
 • договорът за кредит следва да е сключен преди 31.03.2020 г.
1.1. Програма за предоговаряне на потребителски, ипотечни кредити на ФЛ, вкл.  потребителски и ипотечни кредити на ФЛ при доход от бизнес, кредити на бизнес клиенти, кредитни карти на ФЛ, вкл. бизнес кредитни карти:
Вид продукт
 • Потребителски кредити;
 • Ипотечни кредити на физически лица, включително потребителски и ипотечни кредити на физически лица при доход от бизнес;
 • Кредити на бизнес клиенти;
 • Кредитни карти на физически лица, включително бизнес кредитни карти.

Допустимо е програмата да се приложи по няколко кредитни задължения на един и същ длъжник. Подписва се анекс за всяко отделно задължение.
Годишен лихвен процент Запазва се текущата лихва
Срок на договора Падежът на кредита по договор се удължава с броя на отсрочените вноски
Механизми на разсрочване
 • Механизъм No1 – отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца:
  • Дължимите суми (главница и лихва), вкл. и непогасените в срок вноски преди подаване на искането (просрочена главница и просрочена лихва), се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
  • Целият остатък от дълга, заедно с неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски;
  • Към всяка вноска по погасителен план до изтичане на срока на кредита или друг, уговорен с клиента по-кратък срок, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.
 • Механизъм No2 – отсрочване на главница за срок до 6 месеца:
  • Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
  • Дължимата за периода лихва се плаща, съгласно договора;
  • Целият остатък от дълга, вкл. неплатената главница по време на гратисния период, се погасяват съгласно нов погасителен план, който се удължава в зависимост от броя на неплатените вноски, но с не повече от 6 месеца.

   Механизъм No2 е приложим за кредити, които към датата на подаване на искането за отсрочване нямат дължима просрочена лихва.
 • Механизъм No3, приложим за револвиращи продукти:
  • Не се формира минимална вноска за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. След изтичане на гратисния период формирането на минимална вноска за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.
  • За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г., дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт, се погасява за сметка на неусвоения лимит.
 • Механизъм за клиентите, които имат нужда от специфично решение:
  • Възможната подкрепа от банката към Вашия бизнес не се изчерпва с изброените по-горе три механизма. Екип от експерти на Fibank биха могли да отговорят на всички Ваши въпроси и при необходимост ще анализират възможностите и ще ви предложат индивидуални решения. 

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Периодът на отсрочване се нарича и „гратисен период“.Клиентът има възможност да се откаже от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на нов погасителен план, като това ще бъде тълкувано като ново искане за предоговаряне на кредит и ще бъде обработвано при посочения по-горе ред.