назад

Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" при доход от бизнес

Жилищни и ипотечни кредити от Fibank за собственици, съдружници или управители на фирми със счетоводни приходи до 500 000 лева.

Атрактивни условия

И още:

 • без такса за кандидатстване;
 • без комисиона за отпускане.

"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 37

Параметри на предлагания съгласно ЗКНИП[1] кредит:

цел на кредита

Закупуване на недвижим имот, ремонт, погасяване на съществуващи задължения и други текущи нужди.

валута на кредита левове, евро
срок за погасяване
 • при кредит за закупуване на недвижим имот – до 35 години (420 месеца);
 • при кредит за ремонт/погасяване на съществуващи задължения/други текущи нужди - до 15 години (180 месеца).
начин на погасяване На равни месечни погасителни вноски, като в размера на всяка вноска са включени част от главницата и лихва, изчислена при стойност на СЛП[2]/ОЛП/12-месечен EURIBOR към датата на съставяне на погасителен план + надбавка.
% на кредитиране с банков кредит
 • при кредит за закупуване на недвижим имот: до 90% от пазарната стойност на недвижимия имот;
 • при кредит за ремонт/погасяване на съществуващи задължения/други текущи нужди: до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот.
комисиона за отпускане не се дължи
комисиона за управление не се дължи
комисиона за ангажимент не се дължи
обезпечение Ипотека върху следните недвижими имоти на територията на Република България:
 • закупувания или друг недвижим имот, находящ се в жилищна сграда;
 • административни и търговски площи;
 • урегулиран поземлен имот;
 • земеделска земя;
 • производствени и складови площи.
такса за оценка на имота Таксата се определя според параметрите на недвижимия имот.
Оценката на имота, служещ за обезпечение, се извършва за сметка на кредитоискателя от независим, външен за Банката, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на независимите оценители, воден от Камарата на независимите оценители, и се потвърждава от вътрешен оценител на Банката. (виж Тарифа – Лицензирани оценки на активи).

лихвен процент

Лихвен процент на годишна база левове/евро
за целия период от срока на кредита

мин. 3.12%, променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП[2]/ОЛП/12-месечен EURIBOR


СЛП се изчислява по обявена от Банката Методика за определяне на референтен лихвен процент
характеристики на лихвения процент, възможни последици

Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател.

Дължимата от кредитоискателя лихва се изплаща периодично в размер и на падежи, подробно описани в погасителен план, неразделна част от договора за кредит.
Промени в погасителния план и погасителната вноска могат да настъпят:

 • при промяна на приложимата по договора лихва вследствие на промяна на декларираното от кредитополучателя 
 • при промяна на СЛП[2]/ОЛП/12-месечен EURIBOR в размер, при който със сумата на месечно дължимата лихва се надхвърля договореният размер на погасителната вноска съгласно действащия погасителен план;
 • по искане на кредитополучателя;
 • при частично предсрочно погасяване по кредита.

 

представителен пример

Пример:
при размер на кредита 50000 евро;
срок на погасяване 180 месеца;
годишен лихвен процент:

 • 3.12% променлив годишен лихвен процент (СЛП[2]/ОЛП/12-месечен EURIBOR за целия период от срока за погасяване на кредита

Съгласно посочените параметри по кредита и при допускане, че кредитът е усвоен изцяло, кредитоискателят дължи всеки месец на определено от него число от месеца (падеж на вноска):

 • 180 равни месечни погасителни вноски всяка една с ориентировъчен размер от 349.27 евро.

Общите разходи по кредита за потребителя са в размер на 13 165.04 евро.
Общата дължима от кредитоискателя сума е в размер на 63 165.04 евро.
ГПР по кредита е в размер на 3.28%.

възможни допълнителни разходи по кредита Допълнителни разходи, дължими по договора за кредит, които не са известни на Банката и които не са включени в общите разходи по кредита:
 • застраховка на недвижимия имот, предмет на обезпечение по договора;
 • съответните дължими нотариални такси по учредяване на ипотека в полза на Банката;
 • съответните дължими нотариални и държавни такси по подновяване и заличаване на учредените в полза на Банката обезпечения;
 • оценка на недвижимия имот.
такса за разглеждане на предоговаряне 25 евро по Тарифа на Банката
комисиона за предоговаряне 1%, макс. 500 евро по Тарифа на Банката
условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита

В случай че кредитополучателят желае да упражни правото си предсрочно да погаси част или всички свои задължения по договора за кредит, същият следва да подаде изрично писмено искане до Банката, съдържащо размера на предсрочно погасяваната сума и датата, на която желае да се погаси същата.

Комисиона за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасяваните суми по кредита се дължи, когато кредитът се погасява преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. При погасяване след този срок комисиона за предсрочно погасяване не се дължи.

При предсрочно частично погасяване се допуска една от следните възможности по избор на кредитополучателя:

 • намаляване размера на погасителната вноска и запазване крайния срок за погасяване на кредита;
 • намаляване крайния срок за погасяване на кредита и запазване на погасителната вноска по кредитa;
 • комбинация от двете посочени по-горе възможности.

 

възможни последици при неизпълнение

Плащания, дължими, но неизвършени в срок поради недостиг на авоар по разплащателната сметка на кредитополучателя в Банката, се отнасят в просрочие, като за времето на забава кредитополучателят дължи обезщетение за забава (наказателна надбавка) върху размера на просрочената сума. Обезщетението за забава е в размер на законната лихва.

В случай че кредитополучателят не изпълни което и да е свое задължение по договора или кредитът бъде обявен за изцяло и предсрочно изискуем, Банката има право да се удовлетвори от всички обезпечения едновременно или само от едно или от няколко от тях по реда, предвиден в закона, и съобразно вида на отговорността, избрана от кредитополучателя, посочена в договора.

срок за приемане на предложението за кредит Кредитоискателят разполага със срок от 14 (четиринадесет) дни от получаването на проект на договор за кредит, за да вземе решение за сключването му.

[1]ЗКНИП - Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителя;

[2]СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията (виж Лихвен бюлетин на "Първа инвестиционна банка" АД)

 

І. Кандидатстване:

За Потребителски кредит с ипотека от Fibank при доход от бизнес може да кандидатствате, ако:

 • сте дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • доходите Ви са от бизнес, осъществяван от фирма (едноличен търговец или юридическо лице), на която Вие сте собственик, съдружник или управител; доходите Ви са от упражняване на свободна професия. 

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank или да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" № 37; тел.:  02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365;
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете на Банката
 • отправете запитване на имейл:micro@fibank.bg 

 

ІІ. Необходими документи:

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит с ипотека от Fibank при доход от бизнес, е необходимо да предоставите следните документи:

Лични документи на кредитоискателя/съкредитоискателя
1. "Искане за отпускане на кредит".
2. Копие от личните карти на кредитоискателя/съкредитоискателя;
3. Счетоводни документи за фирмата, от която е доходът (данъчна декларация за последната приключила счетоводна година, ОПР и баланс към нея).
4. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца на кредитоискателя/съкредитоискателя (Копие от Акта за граждански брак, ако кредитоискателят/съкредитоискателят е семеен; решение на съда за прекратяване на брака, ако кредитоискателят/ съкредитоискателят е разведен);
5. Удостоверение за наличие/липса на данъчни задължения на кредитоискателя/съкредитоискателя по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
6. Удостоверение от Агенцията по вписванията за режима на имуществените отношения между съпрузите.

 

 

Документи за обезпечението:
1. Копие от документа за собственост на недвижимия имот, предлаган за обезпечение;
2. Удостоверение за данъчна оценка на имота, предлаган за обезпечение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК;
3. Удостоверение от Агенциятапо вписванията за липса/наличие на тежести върхуимота, предлаган за обезпечение;
4. Актуална скица на имота (изисква се, ако има собственост върху дворно място, издадена не по-рано от 6 месеца назад);
5. Архитектурни проекти, АКТ 15 и други строителни книжа за имоти, които нямат разрешение за ползване;
6. Схема/скица от Агенция по Геодезия, картография и кадастър;
7. Други документи, по искане на Банката.
Лични документи на собствениците на предлагания за обезпечение недвижимия имот
1. Копие от личните карти на собствениците на имота, предлаган за обезпечение;
2. Удостоверение за липса/наличие на данъчни задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК на собствениците на имота, предлаган за обезпечение;
3. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца на собствениците на имота, предлаган за обезпечение (Копие от Акта за граждански брак, ако собственикът е семеен; решение на съда за прекратяване на брака, ако собственикът е разведен);
4. Удостоверение от Агенцията по вписванията за режима на имуществени отношения между съпрузите.
Когато имотът, предмет на сделката, е придобит по наследство, дарение или преди брака и собственикът е семеен, задължително се изисква Декларация - Съгласие от съпруг/а на собственика по чл. 26 от Семейния кодекс за продажба на семейно жилище.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка