Кредит за оборотни средства

Fibank осигурява финансиране на Вашите потребности от оборотни средства за придобиване на краткотрайни активи и за текущи разходи.

Условия на кредитите за оборотни средства:

  • размер - максималният размер на кредита е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението;
  • срок - обичайно кредитите за оборотни средства са краткосрочни със срок на погасяване до 1 година;
  • лихви - лихвите се договорят в зависимост от риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар. В зависимост от вида на валутата, лихвени проценти са плаващи се определят на база Базисен лихвен процент на банката за кредити в лева, евро, щатски долари или друга валута плюс надбавка;
  • обезпечение - Fibank приема всички допустими от закона обезпечения по предвидения в законодателството ред, като справедливата стойност на обезпечението се определя от независими експерти. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове.

Видове кредити за оборотни средства:

Стандартен

Стандартният кредит на Fibank Ви дава възможност да усвоите договорената сума за посочената цел еднократно или на части в рамките на договорения срок и да го погасите по план и при условия, предварително договорени с Банката.

Овърдрафт по разплащателна сметка

С договора за овърдрафт Fibank Ви осигурява възможност в рамките на договорен срок да извършвате плащания, надвишаващи разполагаемата наличност по разплащателната Ви сметка до определен лимит. Дългът по кредита, в това число изискуемите лихви, се погасяват текущо с всички постъпили средства по разплащателната сметка.

Револвиращ (възобновяем) кредит

Кредит, който може автоматично да бъде възобновен (да бъде ползван отново), при изпълнение от страна на клиента на договорените условия.

Кредитни линии

Средствата от кредитните линии могат да бъдат усвоявани след изпълнение от страна на клиента на договорените условия, както и чрез различни финансови инструменти.

Сконтов кредит

Предоставя се посредством покупка на търговски ценни книжа (менителници, записи на заповед), чийто падеж не е настъпил, със срок на издължаване до 90 дни, но не по-късно от падежа им. Размерът на сконтото се договаря с клиента, като ценната книга на заповед се джиросва в полза на Банката.

Акцептен кредит

Fibank предоставя акцептни кредити като акцептира (явява се платец по) менителници, записи на заповед, издадени от нейни клиенти при условие, че клиентът ще покрие размера им. С тези кредити се финансират краткосрочни сделки.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка