Масови преводи

Услугата "Масови преводи" вече може да се изпълнява и през електронно банкиране Моята Fibank

Услугата "Масови преводи" Ви дава възможност да извършвате разплащания с едно платежно нареждане от сметка на Вашата компания до множество получатели или към няколко сметки на един и същи получател.

След еднократна регистрация за услугата можете да нареждате масови преводи за:

 • изплащане на трудови възнаграждения на служителите*;
 • плащания към НОИ, НАП;
 • плащания към администратори на публични вземания за данъци, глоби, такси и други;
 • изплащане на комисиони, хонорари или други възнаграждения към физически лица, които не са в трудови правоотношения с Вашата компания;
 • изплащане на дължими суми към доставчици;
 • други кредитни преводи.

* Ако Вашата компания желае да превежда работните заплати на своите служители, които все още нямат издадени дебитни карти от Fibank, можете да ползвате услугата "Масово издаване на дебитни карти". Тя се предлага въз основа на подписан договор и индивидуално определяне на условията.
За сключване на договор за "Масово издаване на дебитни карти" и допълнителна информация относно условията и изискванията на Банката се обърнете към служител на Дирекция "Продажби".

Клиенти на услугата могат да бъдат:

 • търговци по смисъла на Търговския закон, вписани в търговския регистър, вкл. и чуждестранни юридически лица клиенти с ЕИК (БУЛСТАТ);
 • други лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

Параметри на услугата:

 

валута на преводи: български левове
тип преводи: само за кредитни преводи - вътрешнобанкови и към други банки в страната
начин за подаване на платежни нареждания за масови преводи:
 • в клон на Fibank;
 • през електронно банкиране Моята Fibank, за регистрирани клиенти на услугата с опция за активно банкиране
система за изпълнение на преводите:
 • за преводи до 100 000 лв. - БИСЕРА;
 • за преводи над 100 000 лв. - RINGS
работно време: нареждания за масови преводи се приемат до 17 ч. в официалните работни дни за банките в страната

 

 

За да ползвате услугата "Масови преводи", е необходимо:

 • да имате открита поне една разплащателна сметка в клон на Fibank;
 • еднократно да подадете Искане за ползване на услугата "Масови преводи" и сключите договор при Общи условия към него.
 • за ползване на услугата Вие трябва да регистрирате разплащателна сметка в левове във Fibank, към която няма издадени банкови карти.

Регистрацията за ползане на услугата "Масови преводи" можете да направите:

 • в предпочитан от Вас клон на Fibank;
 • на място във Вашия офис, след осъществен контакт със служител от дирекция "Продажби" на Fibank;
 • през електронно банкиране Моята Fibank.

Промяна на регистрацията:

За промяна на регистрирани вече разплащателни сметки за ползване на услугата "Масови преводи" трябва да подадете Искане за промяна на сметки за ползване на услугата „Масови преводи”:

 • в клон на Fibank;
 • като се свържете със служител от дирекция "Продажби".

За нареждане на Масов превод е необходимо да подадете платежно нареждане за масов превод и подготвите файл с информация за изпълнението му, съгласно изискванията на Банката, чрез Вашата счетоводна програма или с помощта на софтуер, предложен от нас по-долу.

Нареждания за масови преводи се приемат:

 • с представяне в клон на Fibank на файл с информация за изпълнението на масовия превод и платежно нареждане за масово плащане;
 • чрез my.fibank.bg, ако сте регистрирани потребители на тази услуга с опция за активно банкиране.

Софтуер

Ние Ви предлагаме безплатно софтуерно осигуряване и съдействие за извършване на масови преводи от фирмената Ви сметка.

На долните линкове можете да изтеглите три програми с упътвания за работа, които са Ви необходими в следните случаи:

1. Подготовка на файла с информация за изпълнение на масовия превод към персонал (заплати, аванси и др.); Подготвяне на данните, необходими за издаване на дебитни карти на Вашите служители.

 • StaffExe.zip 318.84 KB
  Програма за създаване на файл за откриване на сметки/карти и създаване на файл за масови плащания

2. Подготовка на масов превод (без превод към бюджета)

 • MassPay.zip 189.42 KB
  Тази програма Ви е необходима за подготовка на файла с информация за изпълнение на масовия превод, в случай че експортвате файла с информацията за изпълнението на масовия превод от Вашата счетоводна програма и преводите не са към Бюджета. Тук ще намерите спецификация на формата на файла, който е необходимо да експортнете от Вашата счетоводна програма.(*.dp*)

3. Подготовка на масов превод (преводи за бюджета)

 • MassPayBudget.zip 191.76 KB
  Тази програма Ви е необходима за подготовка на файла с информация за изпълнение на масовия превод, в случай че експортвате файла от Вашата счетоводна програма и преводите са към Бюджета. Тук ще намерите спецификация на формата на файла, който е необходимо да експортнете от Вашата счетоводна програма.(*.dp*)

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Разплащания и преводи