назад

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП)

Кредит за оборотни средства или за инвестиционни цели, от който могат да се възползват юридически лица, еднолични търговци, кооперации и физически лица, регистрирани като земеделски производители

Кредит за земеделски стопани срещу залог на вземания по схеми и мерки на ОСП предлага:

 • погасяване на кредита с всяка получена сума от субсидията;
 • погасената част от задължението по кредита може да се ползва отново за следващия период на подпомагане*;
 • срок до пет години, след положително решение от страна на банката за всеки период на подпомагане;
 • без такса за ангажимент.

Параметри на кредита:

размер:
  преди получаване на удостоверение от ДФЗ (УИН) за съответната стопаска година - до 100 % от очаквания размер на подпомагането, съгласно общо заявление за подпомагане за предходна стопанска година. Кредитът се усвоява на траншове до размера на получените плащания от предходната кампания след получаване на УИН за съответната стопанска година, размерът на кредита може да се увеличи до 100% от очакваните субсидии и индикативните ставки по всяка схема и всяка мярка.
валута: лева
предназначение: за оборотни средства и за инвестиционни цели
срок:

До 5 години
С всяка получена сума по субсидия се погасява съответната част от задължението по кредита, като кредитополучателят има право отново да ползва погасената сума за следващия период на подпомагане след положително решение на банката.

лихва:

годишният лихвен процент е от 3.99%, формиран на база CЛП* + надбавка

*СЛП - Лихвен процент, базиран на спестяванията.

обезпечение:
 • особен залог в полза на банката на настоящи и бъдещи вземания от ДФЗ по всички схеми и мерки на Общата селскостопанска политика. След получаване на УРН и УИН за всяка стопанска година се прави индивидуализация на вписания залог на вземане;
 • особен залог на вземане по всички сметки на кредитополучателя в Първа инвестиционна банка АД или сключване на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог по разплащателните сметки;
 • поръчителство от собствениците на дружеството или включването им като съдлъжници по договора за кредит.
начина на погасяване: С всяка получена сума от субсидията

При положително решение на банката кредитополучателят има право да ползва отново съответната погасена част по кредита за следващия период на подпомагане в срок от датата на получаване на плащането по субсидията за съответния период, но не по-късно от 30.06 на годината, следваща изтичането на периода.

* Период на подпомагане е периодът между подаване на заявлението за подпомагане и 30.06. на следващата календарна година.

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • удостоверение или заявление за подпомагане от ДФЗ предходната стопанска година и/или удостоверение, издадено от ДФЗ, за размера на декларираните в общото заявление площи за подпомагане за текущата година;
 • копие от регистрацията на кредитоискателя като земеделски производител;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • извлечение от разплащателни сметки;
 • удостоверение за липса/наличие на съдебно-изпълнителни производства;
 • удостоверение за липса/наличие на производство по несъстоятелност;
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Свържете се с кредитен специалист на Fibank.
От него/нея ще получите „Искане за кредит” и първоначална информация.

Попълнете Искането за кредит изчерпателно и коректно.
При необходимост от повече място, посочете в приложение към искането допълнителна информация и данни. Това ще помогне на кредитния специалист да вземе по-бързо и правилно решение. Недостатъчната информация и установените неточности не само водят до забавяне на процеса, но са и основание за отказ. Ако имате нужда от съдействие за правилното попълване на искането, обърнете се към кредитния специалист.

Споделете с кредитния специалист своите планове и проблеми.
Това ще допринесе за правилното структуриране на сделката, а и ще получите компетентна консултация.

Задавайте въпроси.
Още от самото начало трябва да знаете своите права, задължения и отговорности за целия период на сделката и да няма условия, които не са Ви напълно изяснени.

Проверете дали предоставяното от Вас обезпечение по кредитната сделка е без тежести.
В противен случай рискувате да извършите разходи, свързани със сключването на договора за кредит, без да можете да го ползвате. Банката не предоставя средства, ако не е първи по ред обезпечен кредитор.

Не се притеснявайте да давате или споделяте негативна информация.
Това показва, че Вие сте наясно със съществуващите проблеми. По-неблагоприятно би било, ако кредитният специалист в хода на проучването сам стигне до подобна информация.

След усвояване на кредита поддържайте връзка с кредитния специалист до пълното му издължаване.
Регулярното обслужване на кредита и предоставянето на информация за развитието на Вашия бизнес ще допринесе за затвърждаване на позицията Ви на добър и желан партньор на Първа инвестиционна банка.