"Моят избор"

Пакет "Моят избор"

Изберете пакет „Моят избор Онлайн" и спестете 111.00 лв. на година от банкови такси!

Пакет "Моят избор"е предназначен за клиенти физически лица, които предпочитат да извършват банкови операции в клон на Fibank.

Параметри на банкови пакети:

Продукт/Услуга, включени в пакета:
Пакет "Моят избор" По тарифа на банката, месечно (без пакет)
Обща стойност на таксите по предоставените банкови услуги 3.50 лв./месец
 12.75 лв.
Такси за банкова сметка:    
 • за откриване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро - еднократно
без такса
 2.00 лв.
 • месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта или IQ разплащателна сметка с дебитна карта в левове или евро
 без такса 2.00 лв. 
Такси за дебитна карта:    
 • месечна такса за обслужване на дебитна карта Debit MasterCard*
без такса 1.00 лв.
Такса теглене от банкомат:    
 • на Fibank (неограничено)
без такса без такса
 • на друга банка в България (неограничено)
без такса без такса
Такса плащане на ПОС:  
 • в България (неограничено)
без такса без такса
 • в чужбина
без такса** 0.25 лв.
изчислено при комисиона за една трансакция на стойност 100 лв. и комисиона 0,25% от сумата
Такси за преводи:    
 • за вътрешнобанков превод в левове между собствени сметки, наредени през електронно банкиране  Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • за вътрешнобанков превод в левове към друг клиент, нареден на хартиен носител в клон на Fibank - 5 превода на месец
без такса
5.00 лв.
 • за междубанков превод в левове, нареден на хартиен носител в клон на Fibank - за 1 превод на месец
без такса  2.50 лв.
Други услуги:    
 • SMS известия (за 20 броя на месец)***
без такса 2.00 лв.
 • e-mail известяване (неограничено)
без такса без такса
 • e-mail известяване за авторизации с банкови карти (неограничено)
без такса  без такса 
 • комунално плащане, наредено през  Моята Fibank (неограничено)
без такса  без такса 
 • регистрация за електронно банкиране Моята Fibank
 без такса без такса

* Посочените стойности на представителните примери са съгласно таксите на карта Debit MasterCard. Може да има разлика при избор на другите видове карти. Към пакетите може да бъде издадена и друг вид дебитна карта: Visa Debit.

** Важи за неограничен брой трансакции на месец.

*** За активиране на услугата SMS известяване се заплаща еднократна такса по Тарифа на Fibank за регистрация. За имейл известяване регистрацията е безплатна.

Важна информация:

 • Месечната абонаментна такса за пакет "Моят избор" се заплаща единствено от пакетната сметка и се удържа всеки месец на датата, на която е сключен договорът. В случай че на съответната дата на месеца по пакетната сметка няма достатъчна наличност, пакетът се деактивира автоматично и продуктите и услугите, включени в него, се таксуват по Тарифата на Fibank.
 • В безплатните преводи не са включени многоредовите платежни нареждания и директен дебит;
 • Като пакетна сметка можете да заявите вече съществуваща разплащателна сметка или IQ разплащателна сметка;
 • Включените продукти и услуги са валидни само за периода на действие на пакета (1 месец) и в случай че не са използвани, правото на ползване не се прехвърля за следващ месец;
 • След изчерпване на определения брой безплатни услуги, включени в пакетите, се прилагат стандартните такси по Тарифата на Fibank.

Посете най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да: