Електронен депозит "Моят депозит"

Вече не е необходимо да посещавате банков салон, за да се възползвате от атрактивните ни депозитни предложения.

Представяме Ви „Моят депозит" - депозит, който откривате и управлявате от всяка точка на света, изцяло Online.

Открий "Моят депозит"

Защо да откриете „Моят депозит"?

 • пестите време, като откривате и управлявате депозита си изцяло онлайн, без да посещавате офис на Банката;
 • възползвате се от атрактивен лихвен процент;
 • управлявате средствата си лесно и удобно с електронното банкиране „Моята Fibank".

Какво е нашето предложение?

 • срочен депозит за 6 или 12 месеца;
 • валута в български левове или евро;
 • атрактивен лихвен процент за целия срок на депозита;
 • минимална наличност - 500 BGN/ 250 EUR;
 • автоматично подновяване на дата на падеж;
 • без такса откриване, поддръжка и закриване на сметката на депозита.

Лихвени проценти:

за сума на депозит до 19 999.99 лева/ 9 999.99 евро

  BGN
EUR
6 месеца
 0.65  0.65
12 месеца  0.85  0.85

за сума на депозит над 20 000 лева/ 10 000 евро

  BGN
EUR
6 месеца
 0.65  0.65
12 месеца  0.85  0.85

Допълнителна информация:

 • „Моят депозит" се захранва единствено чрез входящи междубанкови преводи, постъпили от лични сметки на депозанта в други банкови институции в България или държави - членки на ЕС.
 • Довнасянето на средства по депозита е възможно, но постъпилите средства след първите 5 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит, се олихвяват с годишен лихвен процент съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.
 • Теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита.
 • Титулярят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от влога преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от влога над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Титулярят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Титулярят заплаща допълнителна такса.
 • ФГВБ (Фонд за гарантиране на влоговете в банките) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fibank.

Допълнително можете:

 • да получите кредит "Кеш+" срещу депозита при атрактивни условия и ускорена процедура в офис на Банката;
 • да заявите изцяло онлайн или в офис на Банката револвираща кредитна карта с чип;
 • при ползване на кредитни улеснения, депозитът повишава автоматично Вашия кредитен рейтинг.

 

 

"Моят депозит" е предназначен за пълнолетни физически лица, нови или настоящи клиенти на Fibank към момента на подаване на искането за откриване. Онлайн платформата на Fibank позволява дистанционно откриване и управление на депозитната сметка, без необходимост от посещение в офис на Банката.

„Моят депозит" се открива през системата за електронно банкиране „Моята Fibank":

1. Кой може да открие Електронен депозит „Моят депозит"?
„Моят депозит" може да бъде открит от всяко пълнолетно физическо лице, което има банкова сметка, водена на негово име при кредитна институция в Република България или друга страна-членка на Европейския съюз.
Не се допуска откриване на „Моят депозит" в полза на трето лице или от пълномощник.
„Моят депозит" не се открива като съвместен депозит. Титуляр на „Моят депозит" може да бъде само едно лице.

2. Как да преведа сумата на депозита?
Средства по „Моят депозит" могат да постъпят чрез превод от сметка, водена на името на Клиента в друга кредитна институция в Република България или страна членка на Европейския съюз.

3. Мога ли да открия депозит, ако не съм клиент на Fibank?
Да, можете да откриете „Моят депозит" при предоставяне на изискваната информация и документи чрез модул на MyFibank.

4. Мога ли да открия „Моят депозит", ако съм клиент на Fibank?
Да, всеки клиент на Банката може да открие на свое име „Моят депозит". Условие по депозита е захранването на депозитната сметка да се осъществи чрез превод от сметка, водена на името на клиента в друга кредитна институция в Република България или страна-членка на Европейския съюз.
Ако вече имате регистрация в "Моята Fibank", Вие можете да си откриете „Моят депозит" след вход в системата, като след това изберете от меню „Депозити" - „Откриване".
Ако сте клиент на Банката, но нямате регистрация в "Моята Fibank", можете да се регистрирате като използвате издадена от Банката на Ваше име дебитна или кредитна карта, или подадете искане за откриване на „Моят депозит" чрез модул на MyFibank достъпен чрез интернет страницата на Банката www.fibank.bg, в секция „Частни лица"/"Спестовни продукти"/" Електронен депозит „Моят депозит".

5. Какво е референтна банкова сметка?
Платежна сметка, водена на името на Клиента в друга кредитна институция от Република България или от друга държава - членка на Европейския съюз, от/по която се превеждат парични средства по/от Депозитната сметка.

6. Колко депозита мога да открия на мое име?
Няма ограничение в броя на депозитите, открити на Ваше име.
Клиенти, които вече имат открит „Моят депозит", също могат да откриват други депозити от този вид през системата на "Моята Fibank".

7. Какво се случва с депозита, ако не са преведени средства в указания срок?
Ако няма постъпили средства в рамките на първите 5 календарни дни след датата на която получите потвърждение от Банката за приемане на искането Ви за откриване, депозитът се закрива служебно от Банката.

8. Мога ли да довнасям средства по депозита?
Получаването на средства по този вид депозит следва да се извърши в рамките на първите 5 календарни дни от датата на договора. След тази дата, ако превеждате средства по Вашия депозит, те ще се олихвяват съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0.01%.

9. Какво се случва, ако средствата по депозита са под минималната наличност?
Ако сумата по депозита е под 500.00 лева/250.00 евро, средствата се олихвяват съгласно Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.

10. Какво се случва ако първият превод по депозитната сметка не е от референтната сметка или е от сметка, водена на лице, различно от Титуляря?
В тези случаи Банката връща служебно сумата по сметката, от която е постъпила като разходите по превода са за сметка на Клиента и се удържат от сумата на превода. Сметката се закрива.

11. Как ще получа договора си за депозит?
Договорът се осигурява на Ваше разположение на траен носител чрез достъпа Ви в "Моята Fibank". Ако желаете заверено копие на договора, ще може да го получите във всеки един от офисите на Банката.

12. Какво още мога да правя в "Моята Fibank"?
След като сте регистрирани, Вие ще можете да откривате „Моят депозит" и да правите плащания по комуналните си разходи. Ако желаете да получите пълен достъп, включващ активно банкиране с преводи към други контрагенти в ПИБ или сметки в други банки, ще е необходимо да заявите това свое искане, като посетите офис на Банката и да закупите/регистрирате Токен устройство или електронен подпис.

13. Мога ли да изтегля средствата от „Моят депозит" преди падеж?
Да, може да изтеглите цялата и част от сумата по депозита според нивото на достъп в MyFibank и/или на каса в офис на Банката. Ако изтеглите цялата наличност, депозитът се прекратява и закрива. Ако изтеглите част от сумата, депозитът се прекратява, а остатъкът се подновява автоматично за нов период с приложимата лихва за този продукт, съгласно Бюлетина за лихвите на Банката.

14. Мога ли да прекратя предсрочно „Моят депозит"?
Да, можете да прекратите своя депозит по всяко време:

 • като ако имате активно банкиране в MyFibank може да се разпоредите със средствата на каса или с банков превод.
 • ако имате пасивен достъп до в MyFibank, получен с откриване на депозита може да се разпоредите със средствата на каса или чрез превод обратно по референтната сметка, която сте посочил при откриване на депозита.

15. Какви са последиците, ако прекратя предсрочно депозита си, преди датата на падеж?
При предсрочно прекратяване на договора, Банката не Ви дължи посочената в договора лихва.

16. Как мога да закрия депозита си?
Вие можете да закриете Вашия депозит изцяло онлайн през системата „Моята Fibank" в зависимост от регистрираното ниво на достъп или след посещение в офис на Банката.

17. Какво се случва с депозита ми на падеж?
Ако на дата на падеж не се разпоредите със средствата си, депозитът се подновява автоматично
за нов период, с приложимата за конкретния продукт лихва, съгласно Бюлетина за лихви на Fibank (hyperlink към Бюлетин за лихвите).

18. Запазва ли се срокът за довнасяне след подновяване на депозита?
Да, при подновяване отново разполагате с пет календарни дни за довнасяне по депозита.

19. Запазва ли се минималната изискуема наличност?
Да, при подновяване, както и при първоначално откриване на депозитната сметка, се изисква минимална наличност, осигурена по сметката до петия календарен ден. В случай че сумата по депозитната сметка е под минималната наличност олихвяването й е съгласно Бюлетина за лихвите.