назад

Промоционален депозит 25 години Fibank

Представяме Ви „Промоционален депозит 25 години Fibank" с + 25 базисни пункта  по-висока доходност при следните условия:

 • за физически лица и бизнес клиенти;
 • валута - левове или евро;
 • със срок от 6, 12 или 24 месеца;
 • с атрактивен фиксиран лихвен процент за целия срок на депозита;
 • минимална наличност - 500 BGN / 250 EUR;
 • без такса за откриване, поддръжка и закриване на депозитната сметка;
 • без комисионна за внасяне на суми и теглене на средства на дата на падеж.

Лихвени проценти:

срок BGN
EUR
6 месеца
 0.45%  0.45%
12 месеца
 0.60%  0.60%
24 месеца 0.85% 0.85%

Допълнителна информация:

 • Няма ограничения в методите за захранване на „Промоционален депозит 25 години Fibank". Внасяне в брой на каса, вътрешнобанков или междубанков превод - изборът е Ваш!
 • Постъпилите средства след първите 7 календарни дни от датата на сключване на договора за депозит, се олихвяват с годишен лихвен процент съгласно Приложение за промоционални срочни депозити към Бюлетина за лихвите, понастоящем 0,01%.
 • Теглене на средства от депозита преди падеж води до нарушаване на условията на депозита.
 • Вложителят не дължи предизвестие, в случай че желае да се разпореди със средства от депозита преди уговорената дата на падеж в договора, включително и за неговото предсрочно прекратяване. При теглене на пари в наличност от депозита, преди датата на падеж над определен размер, посочен в Тарифата на Fibank, Вложителят следва да заяви предварително пред Банката извършването на операцията в посочените в Тарифата срокове, в противен случай Вложителят заплаща допълнителна такса.
 • Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) гарантира пълно изплащане на сумите на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до 196 000 лева, като в тази сума се включват и начислените лихви до датата на издаване на акт по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ (Закон за гарантиране на влоговете в банките). Средствата по депозита са гарантирани от ФГВБ, създаден и функциониращ в Република България, съгласно реда, до размера и при условията предвидени в ЗГВБ.
 • Такси и комисиони - съгласно Тарифата на Fibank.
 • Промоционалното предложение е валидно за депозити, открити в периода от 06.06.2018 г. до 31.12.2018 г. включително.

Допълнително можете:

 

„Промоционален депозит 25 години Fibank" е предназначен за пълнолетни физически лица и бизнес клиенти, настоящи и нови клиенти на Fibank към момента на подаване на искането за откриване.

„Промоционален депозит 25 години Fibank" можете да откриете:

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка

Юбилейни предложения