назад

Потребителски кредит за обединение и рефинансиране на задължения

Облекчете семейния си бюджет като обедините кредитните си задължения

Потребителски кредит „Рестарт" Ви предлага възможност да обедините и рефинансирате кредитни си задължения към други финансови институции:

 • плащате една, по-ниска месечна вноска, на една дата, в една банка;
 • възможност да получите допълнителни средства за реализиране на плановете си;
 • намалявате месечните си разходи и разполагате с повече средства от месечния си доход.

Може да се възползвате и допълнителни отстъпки от лихвения процент:

Забележка: Отстъпките могат да се комбинират.

Потребителски кредит "Рестарт" предлага още:

 • висока сума на кредитиране - до 80 000 лв. или равностойността им в евро;
 • срок за погасяване - до 10 години;
 • без поръчител;
 • само срещу лична карта**;
 • без такса при кандидатстване онлайн***;
 • без такса за отпускане, управление или аганжимент
 • изплащане на равни месечни вноски;
 • без такса за предсрочно погасяване на кредита;
 • улеснена процедура за кандидатстване и бърз отговор;
 • възможност да сключите застраховка "Спокойствие с FiHealth" за защита на кредита.

* Годишният лихвен процент се определя в зависимост от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. При кандидатстване онлайн е необходимо да посочите като цел на искания кредит „Погасяване на съществуващи задължения".

** В зависимост от индивидуалния Ви кредитен рейтинг може да бъдат изискани и други документи.
***Стандартна такса разглеждане на документи при кандидатстване в офис на банката - 25 лева.

Пример за информиран избор:

размер до 80 000 лева или равностойността им в евро
срок за погасяване
до 10 години
обезпечение без обезпечение
такса при кандидатстване онлайн 0 лева
комисиона за предстрочно погасяване не се дължи
лихвени условия

за целия период на кредита
4.99% * променлив годишен лихвен процент, формиран на база СЛП + надбавка (с кумулирани допълнителни отстъпки)

*Годишният лихвен процент е променлив и се формира на база СЛП+надбавка. СЛП е референтен лихвен процент, базиран на спестяванията, изчисляван за всеки отделен вид валута по обявена от Банката методика. Лихвената надбавка се изчислява според индивидуалния кредитен рейтинг на всеки кредитоискател. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри.

Преференциалните лихвени нива се прилагат в случай че поне 30% от сумата на новоотпуснатия кредит , но не по малко от 2000 лв., се използват за рефинансиране на кредитни задължения в други финансови институции.

ГПР (годишен процент на разходите)
ГПР 6.10%, изчислен при размер на кредита 15 000 лв, срок на погасяване 84 месеца, при променлив лихвен процент в размер на 4.99% за срока за погасяване и ползване на кредитна карта с SMS известяване от Fibank и банков пакет с уеб банкиране. Месечната вноска при посочените параметри и изцяло усвоен кредит е 212.48 лева. Общата дължима сума е в размер на 17 848 лева. В ГПР е включен разходът за такса за разглеждане на документите, която се изисква и е за сметка на Кредитополучателя, както и разходи за годишна такса по кредитна карта в размер на 39 лв. и пакетна програма с месечна такса в размер на 3 лв.

 

 

За Потребителски кредит от Fibank може да кандидатствате, ако сте:

 • дееспособно физическо лице, български гражданин;
 • работите по трудово или приравнено към него правоотношение за неопределен срок или по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия.

Ако желаете да кандидатствате за кредит от Fibank:

Подайте  "Искане за отпускане на кредит" в избран от Вас клон на Fibank

В случай че искането е одобрено, наш служител ще се свърже с Вас за сключване на договор за кредит. Сумата по кредита се усвоява еднократно до посочения в договора за кредит срок за усвояване.

Ако желаете да кандидатствате за Потребителски кредит от Fibank е необходимо да предоставите следните документи:

 1.  Искане за отпускане на кредит;
 2. Копие от личната карта на кредитоискателя;
 3. Други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка