Микрокредит оборотен

Кредити за производители, търговци и хора със свободни професии:

 • без изискване за бизнес план;
 • възможност да финансирате и стартиращ бизнес;
 • опростена процедура за кандидатстване;
 • погасителен план, съобразен с възможностите на Вашия бизнес;
 • възможност за получаване на необезпечен кредит в размер до 30 000 лева;
 • по-ниски лихви - от 3.12% на година.

Защо да изберете Микрокредит от Fibank?

 • без ограничение в размера на кредита;
 • възможност да ползвате кредита при ниска лихва;
 • възможност да ползвате гратисен период;
 • срокът за погасяване е до 3 години;
 • възможност за получаване на необезпечен кредит в размер до 30 000 лева;
 • за частично обезпечаване на Вашия кредит можете да ползвате гаранция от "Национален гаранционен фонд" ЕАД, а за кредитоискателите от София от "Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община".
Възможност за включване в гаранционната схема на НГФ „Cosme 2017"

Параметри на кредита:

 

размер:
без ограничение
срок:
 • до 2 години;
 • до 3 години при ипотечно обезпечение.
валута: левове, евро, щ.долари
гратисен период:
 • до 1 месец;
 • при сезонен бизнес до 9 месеца.
лихва:

Годишният лихвен процент на кредита е:

 • от 3.12% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити с ипотечно обезпечение;
 • от 4.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити с поръчител;
 • от 4.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити със залог на ДМА;
 • от 6.95% годишна лихва (СЛП* + надбавка/ОЛП + надбавка/3-месечен EURIBOR + надбавка) при кредити без изискване за обезпечение.

Възможност за допълнителна лихвена преференция за клиенти, които ползват и други продукти на Fibank.

*СЛП на Fibank - Лихвен процент, базиран на спестяванията

допустими обезпечения:(поотделно или в комбинация)
 • възможност за получаване на необезпечен кредит в размер до 30 000 лева;
 • поръчителство;
 • ипотека на недвижим имот;
 • залог на машини, оборудване, автомобили;
 • залог на парични средства;
 • гаранция от Национален гаранционен фонд или Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.

Собствениците и управителите при кредитоискатели - юридически лица и собствениците на обезпеченията се ангажират като съдлъжници.

начин на усвояване:
 • еднократно
начин на погасяване:
 • равни месечни вноски (анюитети);
 • равни вноски по главница;
 • при сезонен характер на бизнеса - конкретизиран погасителен план.
такси и комисиони: съгласно Тарифата на Fibank

 

Кредитът се отпуска на юридически лица, еднолични търговци, физически лица с годишни счетоводни приходи от продажби до 500 000 лв. и персонал до 10 човека.

Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на Банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

  Централа на Fibank, гр. София, бул. "Драган Цанков" №37; тел.: 02/817 1366; 02/817 1363; 02/817 1365; 02/800 22 73.
 • потърсете кредитните специалисти в клоновете и офисите на Банката;
 • отправете запитване на имейл: micro@fibank.bg

Необходими документи за физически лица:

 • копия от личните карти на кредитоискателя/съдлъжника/лицето, предоставящо обезпечение;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • данъчна декларация за последната отчетна година;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).

 

Необходими документи за юридически лица:

 • решение на компетентния орган за теглене и обезпечаване на кредита;
 • баланс, отчет за приходи и разходи и данъчна декларация за последната година;
 • документи за собственост на обезпеченията;
 • копия от личните карти на представляващия фирмата - кредитоискател/съдлъжника/лицата, предоставящи обезпечение;
 • удостоверение за наличие/липса на задължения от органа по приходите по чл. 87, ал. 6 от ДОПК;
 • декларация за свързаност с други лица по образец на Fibank (Първа инвестиционна банка).

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка