Инвестиционен кредит

Fibank осигурява финансиране за придобиване на дълготрайни активи, включително:

  • покупка на предприятия или на обособени части от тях;
  • покупка на дялове и акции;
  • ново строителство, реконструкция и разширяване;
  • проектно финансиране.

Условия:

  • размер - максималният размер на кредита е в зависимост от доказаните потребности на клиента, източниците за погасяването му, вида и размера на обезпечението;
  • срок - срокът за погасяване на инвестиционен кредит може да продължи над 3 години;
  • лихви - лихвите се договорят в зависимост от риска по конкретната сделка и условията на кредитния пазар. В зависимост от вида на валутата, лихвени проценти са плаващи се определят на база Базисен лихвен процент на банката за кредити в лева, евро, щатски долари или друга валута плюс надбавка;
  • обезпечение - Fibank приема всички допустими от закона обезпечения по предвидения в законодателството ред, като справедливата стойност на обезпечението се определя от независими експерти. Необходима е застраховка на обезпечението в полза на банката, покриваща всички присъщи рискове.

 

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка