назад

Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи

Инвестиционен кредит за създаване на трайни насаждения и строително-монтажни работи, предназначен за клиенти юридически лица, еднолични търговци и кооперации, регистрирани като земеделски производители. Финансиране на проекти със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд земеделие (ДФЗ).

Параметри на кредита:

размер

до 100% от одобрените инвестиционни разходи

валута

левове, евро

срок

до 10 години

лихва

съгласно пазарните условия

начин на погасяване
 • погасяване по погасителен план, съобразен с приходите от дейността на кредитополучателя;
 • кредити с цел финансиране на проекти с договор за безвъзмездна финансова помощ, частично погасяване на главницата по кредита при постъпване на средствата от субсидията.
обезпечение

ипотека на активите, предмет на инвестицията, както и всички други обезпечения, разрешени от Закона, особен залог на вземане по Договор за безвъзмездна финансова помощ

 

І. Процедура за кандидатстване:

За да Ви бъде отпуснат кредит от Fibank, кредитните специалисти на банката разработват индивидуална оферта, съобразена със специфичните потребности, кредитна история и принцип на работа във Вашата фирма.

За нас ще бъде удоволствие да Ви помогнем да намерите оптималното решение на Вашите бизнес потребности.

За да отправите запитване за кредит, можете да се свържете с кредитните специалисти на Банката по един от следните начини:

 • за София: тел.: (02) 800 2915, (02) 942 6601, (02) 800 2876, (02) 800 2027;
 • за страната: потърсете кредитните специалисти в клоновете на Fibank в страната;
 • отправете запитване на имейл: sme@fibank.bg

ІІ. Необходими документи:

 • искане за кредит (по образец на Fibank);
 • декларация за свързаност с други лица (по образец на Fibank);
 • декларация за семейно и имуществено състояние (по образец на Fibank);
 • финансови отчети;
 • копие от регистрацията на кредитоискателя като земеделски производител;
 • удостоверение от органа по приходите за липса/наличие на задължение (по чл. 87, ал. 6 от ДОПК);
 • други документи по преценка на Банката.

Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка