назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

Промени в Общи условия

Уважаеми клиенти,

Във връзка с въвеждане на нови функционалности по продукти и възможности за банкиране от разстояние, а именно:

  • кандидатстване и сключване на договор за кредитни продукти по електронен път;
  • дигитализиране на издавани от Fibank карти съобразно най-новите тенденции при безконтактните плащания с мобилни устройства при запазване функционирането на издадените дигитални карти до изтичане на тяхната валидност;
  • ползване на еднократно валиден код при всяко плащане с карта в интернет при търговци, участващи в програмите на картовите организации за допълнителна сигурност - 3D (динамична) парола, осигурявана чрез Fibank Token или чрез SMS на регистрирания от клиента в Банката номер на мобилен телефон, съответно прекратяване валидността на ползваните досега 3D (постоянни) пароли;
  • актуализиране на номер на мобилен телефон от разстояние чрез електронното банкиране „Моята Fibank",

са направени промени в т.ч. и терминологични уточнения в сила от 01.02.2019 г. в следните Общи условия:

Промени са извършени и в Речника на термините, използвани в ОУПУ, както и в Тарифата за такси и комисиони.

 

 

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2019 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2019 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.01.2019 г. се преустановява предлагането на промоционален депозит „25 години Fibank“, като сключените до тази дата договори с автоматично подновяване ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.
 
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

Новини