назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че в Тарифата за такси и комисиони, глава Втора. Бизнес клиенти, раздел XII. Банкови карти, предлаганите от ПИБ АД кредитни карти с неснижаем остатък са с нови, облекчени условия относно минимална наличност по сметка, с които можете да се запознаете тук. В глава Първа. Физически лица и в глава Втора. Бизнес клиенти, раздел Банкови карти са заличени дебитни и кредитни карти, които са преустановени от предлагане и не се обслужват.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.07.2019 г.)


Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.07.2019 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Нова услуга „Персонално банкиране" в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" и Тарифата за такси и комисиони

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с въвеждането на нова пакетна услуга „Персонално банкиране" към „Частно банкиране" са приети промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" и Тарифата за такси и комисиони в сила от 17.06.2019 г.

 

Промени в Общи условия и Тарифа за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са направени допълнения в:
Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за електронно банкиране „Моята Fibank", с които се осигурява възможност за иницииране на нареждания за касови операции чрез Мобилното приложение „Моята Fibank" и са оптимизирани процесите по регистриране в електронното банкиране „Моята Fibank";
Общите условия на „Първа инвестиционна банка" АД за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги - във връзка с осигуряването на нова отчетна информация (Отчет за таксите) в допълнение към предоставяните от Банката отчети.

Във връзка с това е актуализиранa Тарифата за такси и комисиони на „Първа инвестиционна банка" АД, глава Първа за физически лица, Раздел I Банкови сметки, с която можете да се запознаете тук.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.04.2019 г., Раздел II. Касови операции, чл. 1 на Тарифата за такси и комисиони е допълнен с нова т. 3.5/ т.3.3 съответно за физически лица/ бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

 

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че след 12 април 2019 г., максималната сума при извършване на плащане с безконтактна дебитна и кредитна карта, на ПОС-терминал в търговски обект в страната, без въвеждане на ПИН, се увеличава от 25 лв. на 50 лв.
Промяната важи за всички карти с безконтактна функционалност.
Тази промяна е направена в съответствие с изискванията на Международните картови организации, което ще позволи да се увеличи скоростта и удобството при безконтактните плащания, и ще отговори на очакванията и потребностите за бързи и лесни картови разплащания.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 10.04.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по „Промоционален срочен депозит +" и „Промоционален депозит 25 години Fibank", част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

Промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране"

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени, свързани с нови възможности и развиване на мерките за сигурност за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" в сила от 05.04.2019 г., с които можете да се запознаете тук.
За сключените преди тази дата договори за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране", настоящите Общи условия влизат в сила от 05.06.2019 г. или по-рано - от датата, на която същите бъдат изрично приети.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в приложение „Установяване на делови отношения с чуждестранни юридически лица" към Тарифата за такси и комисиони, в сила от 27.03.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за извършване на масови преводи

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с цел отразяване на законодателни промени са приети промени в Общите условия на Първа инвестиционна банка АД за извършване на масови преводи, в сила от 25.03.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в приложение „Платежна сметка за основни операции", в сила от 31.05.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, глава Втора за бизнес клиенти, раздел I "Касови операции" като считано от 05.04.2019 г. таксата за внасяне в национална и чуждестранна валута, с която можете да се запознаете тук, се прилага и при внасяне на средства по депозитни сметки.

 

 

Новини