назад

Предстоящи промени в Общи условия и Тарифа на ПИБ АД

Уважаеми клиенти,

Тук публикуваме уведомления за предстоящи промени в Общите условия и Тарифата на Първа инвестиционна банка.

Промени в Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, глава Втора за бизнес клиенти, раздел I "Касови операции" като считано от 05.04.2019 г. таксата за внасяне в национална и чуждестранна валута, с която можете да се запознаете тук, се прилага и при внасяне на средства по депозитни сметки.

 

 

Промени в Общите условия за терминални устройства ПОС

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с цел допълнителни уточнения по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти, Управителният съвет на Първа инвестиционна банка АД одобри промени, в сила от 15.02.2019 г., в следните Общи условия:

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Във връзка със Спестовната сметка за тийнейджъри "Smart teen" е направено допълнение в Тарифата за такса и комисиони, с което можете да се запознаете тук.

Промени в Общи условия и Бюлетина за лихвите на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,
Във връзка със стартиране предлагането на „Спестовна сметка за тийнейджъри", осигуряване на нови функционалности за тийнейджърите - дигитализиране на Debit MasterCard PayPass teen, плащания в интернет, вътрешнобанкови преводи през Мобилното приложение „Моята Fibank",

както и

нови възможности за всички клиенти на „Моята Fibank" - достъп и идентификация чрез биометрични данни - Пръстов отпечатък (Fingerprint)/Лицево разпознаване (Face ID), нов вид съобщение - "Push Notification", считано от 11.02.2019 г. са допълнени:

Общи условия на „Първа инвестиционна банка" АД за откриване и водене на банкови сметки и за предоставяне на платежни услуги;
Общи условия на „Първа инвестиционна банка" АД за електронно банкиране „Моята Fibank".

Във връзка с горното е актуализиран и Бюлетина за лихвите, начислявани от „Първа инвестиционна банка" АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, с който можете да се запознаете тук

 

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2019 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2019 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,
Считано от 01.01.2019 г. се преустановява предлагането на промоционален депозит „25 години Fibank“, като сключените до тази дата договори с автоматично подновяване ще се подновят за нов срок, при лихвен процент, действащ към датата на подновяване.
 
В тази връзка е актуализиран Бюлетина за лихвите, начислявани от Първа инвестиционна банка АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута, като с промените можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

 

Новини