Профил

Първа инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност в Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания.

Fibank е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция, която предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индивидуални, така и за фирмени клиенти. С традиции в корпоративното банкиране и с разширено присъствие на пазара на банкиране на дребно Първа инвестиционна банка e сред водещите институции в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Fibank е предпочитана банка за спестяване от населението, която предлага високо качество на клиентско обслужване съгласно най-добрите банкови практики. Fibank е сред пионерите в бизнеса с инвестиционно злато и с други благородни метали с уникални за българския пазар продукти и услуги. Първа инвестиционна банка предлага на клиентите високотехнологични решения и модерно банкиране.

Първа инвестиционна банка е акционерно дружество, регистрирано от Софийски градски съд с решение от 08.10.1993 г. От 28.02.2008 г. Банката е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Първа инвестиционна банка е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Софийски градски съд с решение от 04.06.2007 г. и в регистъра за публичните дружества и други емитенти, воден от Комисията за финансов надзор, с решение от 13.06.2007 г.

Банката притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Първа инвестиционна банка е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

Първа инвестиционна банка е банка депозитар на договорните фондове, организирани и управлявани от УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД.

Първа инвестиционна банка членува и участва в следните организации:

 • Асоциация на банките в България
 • Българска фондова борса - София АД
 • Централен депозитар АД
 • Борика - Банксервиз АД
 • MasterCard International
 • VISA International
 • S.W.I.F.T.

Първа инвестиционна банка участва в платежни системи и е агент на други доставчици на платежни услуги, както следва:

 • Банкова интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА)
 • Система за брутен сетълмент в реално време (RINGS)
 • Единна зона за плащания в евро (SEPA)
 • Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време (TARGET2)
 • Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА)
 • Агент на MoneyGram
 • Агент на Експрес-М
 • Агент на Easypay

Пазарна позиция

Първа инвестиционна банка е:

 • Сред водещите банки в картовия бизнес
 • Сред водещите банки в международните разплащания и търговското финансиране
 • Трето място по депозити на физически лица
 • Четвърто място по активи
 • Второ място по корпоративно кредитиране

Пазарен дял

 • 8.80% от банковите активи в България
 • 12.40% от корпоративните кредити
 • 6.80% от ипотечните кредити
 • 11.8% от депозитите на граждани

Бележка: Пазарните позиции и дялове са определени въз основа на неконсолидирани данни от БНБ към месец юни 2019 г.

Актуална презентация / 2019 г.

За нас