Акционерна структура

Първа инвестиционна банка АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК, чийто акционерен капитал възлиза на 110 000 000 (сто и десет милиона) лева, разделен на 110 000 000 (сто и десет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, с номинална стойност от 1 лев всяка.

Основни акционери в Първа инвестиционна банка АД са г-н Цеко Тодоров Минев (46 750 000 броя акции или 42.50% от капитала) и г-н Ивайло Димитров Мутафчиев (46 750 000 броя акции или 42.50% от капитала). Останалите 16 500 000 броя акции или 15.00% от акционерния капитал на Банката са собственост на други акционери местни и чуждестранни юридически и физически лица, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на Българската фондова борса - София (free-float).