Правна информация

Всяко лице, което получи достъп до уебсайта на „Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) в world wide web (www.fibank.bg), се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на Първа инвестиционна банка
Цялото съдържание на уебсайта на ПИБ е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или части от уебсайта на ПИБ при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на ПИБ не ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел уебсайта на ПИБ без предварително писмено разрешение на Първа инвестиционна банка.

Без предложения
Нищо в уебсайта на ПИБ не може да се счита за съвет, предложение или препоръка за придобиване или разпореждане с каквато и да е инвестиция или за сключване на каквато и да е друга сделка.

Без обвързаност
Тъй като ПИБ полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, ПИБ не заявява, че информацията или мненията, съдържащи се в нейния уебсайт, са точни, достоверни или пълни. Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта, се предоставят от ПИБ само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предизвестие. Нищо в уебсайта на ПИБ не може да се счита за даване на инвестиционни, юридически, данъчни или други съвети или да се разчита при вземането на инвестиционни или други решения. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение за извършване на инвестиция.

Без гаранции
Информацията и мненията, съдържащи се в уебсайта на ПИБ, се предоставят без гаранции от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността
При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, ПИБ не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уебсайтове чрез уебсайта на ПИБ.

Свързани уебсайтове
Когато получите достъп до други страници чрез уебсайта на ПИБ, Вие можете да излезете от уебсайта на ПИБ. ПИБ не е правила преглед на който и да е уебсайт, свързан с уебсайта на ПИБ, и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уебсайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уебсайт.

Местни законови ограничения
Уебсайтът на ПИБ не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонахождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уебсайта на ПИБ са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уебсайта на ПИБ.