Инвестиционни консултации

Екипът от инвестиционни консултанти на банката изготвя и предоставя широка гама от анализи – от оценка на конкретен финансов инструмент или емитент до анализ на даден клас активи, икономически отрасъл, регионален пазар или инвестиционна стратегия.

Насоките на последващите действия от страна на Fibank са изцяло свързани с желанието на клиента, като те могат да включват:

  • препоръки за структуриране на индивидуален портфейл с налични средства, отговарящ на рисковия профил на клиента;
  • анализ и информация относно определен клас активи, оценка на конкретен финансов инструмент или инвестиционен продукт;
  • изготвяне на цялостно решение за оптимизиране на ликвидността, максимизиране на доходността на свободните средства и ограничаване на въздействието на потенциалните рискови фактори (hedging).