Предстоящи промени

в Тарифа и Общи условия на Първа инвестиционна банка АД

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в приложение „Платежна сметка за основни операции“, в сила от 01.06.2020 г., с които можете да се запознаете тук. Считано от 01.04.2020 г. се променя и наименованието на комисиона, без промяна в стойността и условията по прилагането ѝ, с която можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по IQ разплащателни сметки за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 25.03.2020 г., са приети промени в лихвените проценти по IQ разплащателни сметки за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 17.03.2020 г., са приети промени в лихвените проценти по депозитни продукти за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са актуализирани включените в пакетите за физически лица безплатни услуги, посочени в Допълнителни и заключителни разпоредби на Тарифата за такси и комисиони, Приложение „Пакети и програми за физически лица. С тези и други одобрени уточнения, в сила от 15.02.2020 г., можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че поради въведени нови способи за уведомяване и повишаване на сигурността при преводи през електронното банкиране, отпада изпращането, съответно таксата за изпращане на SMS известие за приет от Банката за изпълнение превод към друг бенефициент от Тарифата за такси и комисиони, считано от 17.02.2020 г., посочена в Раздел „Дистанционно банкиране“, глава Първа – за физически лица, глава Втора – за бизнес клиенти, както и в Приложението „Пакети за бизнес клиенти“.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че Първа инвестиционна банка АД стартира предлагането на нов пакет за бизнес клиенти „Fibank Ултра бизнес“. Включените услуги са описани в Приложение „Пакети за бизнес клиенти“ от Тарифата за такси и комисиони. С всички пакети за бизнес клиенти, както и с останалите промени, в сила от 17.02.2020 г., можете да се запознаете тук.

Промени в Общи условия на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ АД)

Уважаеми клиенти,

Във връзка с: 

  • Услугите по иницииране на плащане и по предоставяне на информация за сметка, вкл. когато ПИБ АД достъпва до платежни сметки, обслужвани от друг доставчик на платежни услуги;
  • Нова възможност за ползване на активно банкиране в Мобилното приложение „Моята Fibank” от клиенти – юридически лица;
  • Повишаване на сигурността към действащия начин на потвърждаване на операции с хардуерен токън се добавя и въвеждането на еднократен код, изпратен чрез SMS на регистриран от клиента номер на мобилен телефон;
  • Разширяване на възможностите за дистанционно сключване на договор за продукт/услуга на Банката;
  • Удължаване на периодичността, в която юридическите лица, съответно правните образувания, които не са вписани в Търговския регистър и рeгистъра за ЮЛНЦ, следва да предоставят в Банката документи, удостоверяващи актуалното състояние на лицето и вписаните за него данни и обстоятелства;

считано от 03.02.2020 г. са в сила следните променени общи условия на ПИБ АД:

Промени са извършени и в Речника на термините, използвани в ОУПУ


Считано от 03.02.2020 г. е приет и нов документ „Условия за достъп и ползване на API Портала на Първа инвестиционна банка АД от трети страни доставчици“, с който се урежда достъпа и ползването на API Портала на ПИБ АД от трети страни доставчици.

По отношение на потребителите, считано от 03.04.2020 г. са в сила промени в ОУПУ, касаещи:
Събирането на такси за операции и действия, свързани със сметката, изрично посочени в Тарифата (т.24.1.1.), както и относно предоставяне на данни и друга информация (т.27.9.).

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.01.2020 г., са приети промени в лихвените проценти по разплащателни и депозитни сметки за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в Раздел “Банкови карти”, буква А. “Дебитни карти” от Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, глава Първа - за физически лица и глава Втора - за бизнес клиенти отпада таксата по т.13, съответно т.18, във връзка с прекратяване предлагането нa услугата.

Промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, в сила от 01.01.2020 г.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2020 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2020 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в приложение „Платежна сметка за основни операции“, в сила от 20.12.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет се въвежда комисиона за кредитна оценка и одобрение по потребителски кредити, необезпечени с ипотека. С промяната в глава Първа Физически лица, раздел VI. Кредитни сделки, можете да се запознаете тук.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица и в глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 15.12.2019 г., с които можете да се запознаете тук, както и промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица, в сила от 15.02.2020 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица и в глава Втора за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.12.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по срочен депозит за пенсионери „Златни години“, с които можете да се запознаете тук.

Допълнение в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че e приетo допълнение в раздел I. Банкови сметки на Глава Втора „Такси и комисиони за бизнес клиенти”, в сила от 29.11.2019 г., с което можете да се запознаете тук.

Допълнение в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че e приетo допълнение в раздел I. Банкови сметки на Глава Втора „Такси и комисиони за бизнес клиенти", в сила от 20.11.2019 г., с което можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.11.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по депозитни сметки за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.10.2019 г., се променят лихвените условия по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са направени промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, свързани със Сметката по чл. 23 от Закона за платежните услуги и платежните системи (защитна сметка), водена на името на платежна институция или дружество за електронни пари, в сила от 22.10.2019 г., както и по Сметката по чл. 92 от Закона за пазарите за финансови инструменти (клиентска сметка на инвестиционни посредници), с които можете да се запознаете тук.
Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД Уважаеми клиенти,

В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел удобство и гъвкавост на предлаганите продукти, Ви информираме, че считано от 07.10.2019 г. Първа инвестиционна банка АД стартира предлагането на дебитна карта Visa Debit и допълнителни микрокарти Debit Mastercard PayPass и Credit Mastercard PayPass, в комплект с аксесоар по избор.

Дебитни карти Visa Electron PayWave се преустановяват от предлагане, като след изтичане на валидността им се преиздават във Visa Debit. Функционалностите на продукта, условията и таксите за ползване се запазват.

С промените в Тарифата за такси и комисиони можете да се запознаете тук.
Промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, в сила от 03.12.2019 г. за физически лица, с които можете да се запознаете тук и промени в сила от 07.10.2019 г. за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.
Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД с нов формат

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 02.09.2019 г. с цел осигуряване на по-добра съпоставимост на таксите и улеснен подход при търсене на предлаганите от Банката продукти и услуги, Тарифата за такси и комисиони и приложенията към нея са с нов формат. Таксите, комисионите и лихвите са без промяна в стойностите и условията по прилагането им.
Можете да се запознаете с новия дизайн на Тарифата тук.