Предстоящи промени

в Тарифа и Общи условия на Първа инвестиционна банка АД

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 31.01.2020 г., са приети промени в лихвените проценти по разплащателни и депозитни сметки за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че в Раздел “Банкови карти”, буква А. “Дебитни карти” от Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД, глава Първа - за физически лица и глава Втора - за бизнес клиенти отпада таксата по т.13, съответно т.18, във връзка с прекратяване предлагането нa услугата.

Промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, в сила от 01.01.2020 г.

Наказателни лихви по Раздел Втори "Лихвени проценти, с които се олихвяват ползвани кредити и овърдрафти (лихви по дебитно салдо)" на Бюлетина за лихвите (в сила от 01.01.2020 г.)

Уведомяваме Ви, че в съответствие с Постановление на Министерски съвет № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на законната лихва по просрочени парични задължения, считано от 01.01.2020 г., законната лихва за просрочени парични задължения, независимо от вида на валутата, остава 10.00%.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в приложение „Платежна сметка за основни операции“, в сила от 20.12.2019 г., с които можете да се запознаете тук.

Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за физически лица


Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет се въвежда комисиона за кредитна оценка и одобрение по потребителски кредити, необезпечени с ипотека. С промяната в глава Първа Физически лица, раздел VI. Кредитни сделки, можете да се запознаете тук.

 

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД


Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица и в глава Втора за бизнес клиенти, в сила от 15.12.2019 г., с които можете да се запознаете тук, както и промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица, в сила от 15.02.2020 г., с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони в глава Първа за физически лица и в глава Втора за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук и тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 10.12.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по срочен депозит за пенсионери „Златни години“, с които можете да се запознаете тук.

Допълнение в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че e приетo допълнение в раздел I. Банкови сметки на Глава Втора „Такси и комисиони за бизнес клиенти”, в сила от 29.11.2019 г., с което можете да се запознаете тук.

Допълнение в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че e приетo допълнение в раздел I. Банкови сметки на Глава Втора „Такси и комисиони за бизнес клиенти", в сила от 20.11.2019 г., с което можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.11.2019 г., са приети промени в лихвените проценти по депозитни сметки за физически лица и бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.10.2019 г., се променят лихвените условия по IQ разплащателна сметка за бизнес клиенти, част от Бюлетина за лихвите, с които можете да се запознаете тук.

Промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, начислявани от ПИБ АД по банковите сметки в национална и чуждестранна валута Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че са направени промени в Тарифата за такси и комисиони и Бюлетина за лихвите, свързани със Сметката по чл. 23 от Закона за платежните услуги и платежните системи (защитна сметка), водена на името на платежна институция или дружество за електронни пари, в сила от 22.10.2019 г., както и по Сметката по чл. 92 от Закона за пазарите за финансови инструменти (клиентска сметка на инвестиционни посредници), с които можете да се запознаете тук.
Промени в Общи условия на Първа инвестиционна банка АД

Уважаеми клиенти,

Във връзка със:

  • стартиране предлагането на микрокарти за пълнолетни лица;
  • възможността за дигитализиране на карти /дебитни, кредитни, бизнес карти/ през приложение на външен доставчик;
  • въвеждане на нова функционалност за по-голяма защитеност при неактивни сметки,

считано от 18.10.2019 г. са в сила следните променени общи условия на ПИБ АД:

Промени са извършени и в Речника на термините, използвани в ОУПУ.

Във връзка с дигитализирането на карти през приложения на външни доставчици са приети и „Условия за дигитализиране и ползване на карта на Fibank през приложения на външни доставчици" - приложение и неразделна част от всички гореизброени общи условия.

Промени в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД Уважаеми клиенти,

В съответствие с актуалните тенденции в картовите разплащания и с цел удобство и гъвкавост на предлаганите продукти, Ви информираме, че считано от 07.10.2019 г. Първа инвестиционна банка АД стартира предлагането на дебитна карта Visa Debit и допълнителни микрокарти Debit Mastercard PayPass и Credit Mastercard PayPass, в комплект с аксесоар по избор.

Дебитни карти Visa Electron PayWave се преустановяват от предлагане, като след изтичане на валидността им се преиздават във Visa Debit. Функционалностите на продукта, условията и таксите за ползване се запазват.

С промените в Тарифата за такси и комисиони можете да се запознаете тук.
Промени в Тарифата за такси и комисиони за физически лица и бизнес клиенти Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени в Тарифата за такси и комисиони, в сила от 03.12.2019 г. за физически лица, с които можете да се запознаете тук и промени в сила от 07.10.2019 г. за бизнес клиенти, с които можете да се запознаете тук.
Промени в Общите условия на ПИБ АД за обслужване на клиенти при условията на „Частно банкиране" Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че са приети промени във връзка с изпълнението на нареждания, подадени чрез дистанционен способ за комуникация от клиенти със сключен договор за обслужване при условията на „Частно банкиране, с които можете да се запознаете тук.
Промяна в Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД за бизнес клиенти - микрокредитиране

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет отпада таксата за предсрочно погасяване със собствени средства по инвестиционни кредити, в т.ч. на транш от кредитна линия в Тарифата за такси и комисиони на ПИБ АД.
С промяната в глава Втора Бизнес клиенти, раздел IX. Кредитни сделки, буква В. Микрокредитиране. чл. IX Кредити, можете да се запознаете тук.

Тарифата за такси и комисиони на Първа инвестиционна банка АД с нов формат

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 02.09.2019 г. с цел осигуряване на по-добра съпоставимост на таксите и улеснен подход при търсене на предлаганите от Банката продукти и услуги, Тарифата за такси и комисиони и приложенията към нея са с нов формат. Таксите, комисионите и лихвите са без промяна в стойностите и условията по прилагането им.
Можете да се запознаете с новия дизайн на Тарифата тук.