Финансови отчети

 • Годишен отчет за 2018 г.През 2018 г. Първа инвестиционна банка отбеляза 25-годишен юбилей от създаването си - период, през който се затвърди като най-голямата банка с български капитал в страната и с имидж на иновативна и динамична институция, със собствен облик и запазена марка за високо качество на обслужване.   PDF
 • Годишен отчет за 2017 г.Постиженията през 2017 г. във всички области на нашата дейност – финансови резултати, продуктово развитие, технологични решения, управление на рисковете в съответствие с Европейските и местни регламенти, социалната и корпоративна отговорност и най-вече високата клиентска удовлетвореност, са сигурни показатели за устойчивостта на бизнес модела на Първа инвестиционна банка АД, за професионализма и усилията на нейния екип от над 3000 служители.   PDF
 • Годишен отчет за 2016 г.През 2016-та година насочихме нашите усилия към развитие и усъвършенстване на вътрешнобанковите структури и системи, на моделите за обслужване и продуктово позициониране, създавайки предпоставки за бъдещ солиден растеж.   PDF
 • Годишен отчет за 2015 г.През 2015-та година Първа инвестиционна банка АД (Fibank) продължи устойчивото си развитие, отчитайки стабилни показатели и затвърдени позиции сред водещите банки на българския пазар. Ние успяхме да оптимизираме много аспекти от дейността, да създадем нови продукти и перспективи, запазвайки фокус върху клиентската удовлетвореност. Благодарение на добре структурирания бизнес модел и високо професионалния подход успешно бяха преодолени предизвикателствата на средата и изпълнени планираните цели.   PDF
 • Годишен отчет за 2014 г. Постоянният ни стремеж към усъвършенстване на продуктите и услугите, да бъдем най-добрите в обслужването, да допринасяме за успеха и реализацията на плановете на нашите клиенти, изгражда отношения на партньорство, доверие и лоялност.

  Подкрепата и удовлетвореността на нашите клиенти е тази непреодолима сила и енергия, която ни прави уверени и устремени към нови постижения.
    PDF
 • Годишен отчет за 2013 г.Има много причини да се гордеем с нашата банка.
  • С активи над 8.5 млрд. лева Fibank е трета по големина в България;
  • Предпочитана банка от населението - втора позиция по депозити;
  • Подкрепяща добрите проекти - четвърто място по кредитиране;
  • Сред водещите в информационните технологии, картовите и международните разплащания;
  • Иновативна, динамична, със собствен облик и запазена марка за високо качество на обслужване на всеки клиент - над 1 милион клиенти.
  Това е Първа инвестиционна банка днес...
    PDF
 • Отчет за първото полугодие 2013 г.През първото полугодие на 2013 г. Първа инвестиционна банка АД (Fibank) отчита увеличение на печалбата с 57.7% до 24 млн. лв. след данъци, на консолидирана база (30.06.2012 г.: 15 млн. лв.). Това изведе Fibank на четвърта позиция сред банките в България по този показател. Основен принос за добрия финансов резултат, генериран в условията на неспокойна външна среда, има нетното повишение на приходите от такси и комисиони с 35.8% до 46 млн. лв. (30.06.2012 г.: 33.9 млн. лв.)...   PDF
 • Годишен отчет за 2012 г.В днешния, променящ се свят клиентите имат нужда от стабилност и предвидимост, от конструктивни решения и ясни перспективи. Тe знаят, че могат да разчитат на нас...   PDF
 • Отчет за първото полугодие 2012 г.През първoто полугодие на 2012 г. Първа инвестиционна банка АД (Fibank) следва успешно планираните бизнес цели, постигна растеж и добри финансови резултати...   PDF
 • Годишен отчет за 2011 г.През изминалата 2011 г. състоянието на банковата система в България запази стабилността си въпреки несигурната икономическа среда в региона и на международните пазари. Доказателство за това са не само финансовите показатели на страната, но и положителните прогнози на експертите от Световната и Европейската банка за възстановяване и развитие...   PDF
 • Отчет за първото полугодие 2011 г.През първите шест месеца на 2011 г., въпреки продължаващата несигурност на международните пазари и финансови сътресения в региона, банките в България запазиха устойчивост и доверие...   PDF
 • Годишен отчет за 2010 г.През 2010 г., въпреки първите признаци на възстановяване, кризата продължи да бъде доминантен фактор в икономическия живот на страната, определящ поведението на всички участници в него - публичен сектор, частен сектор и домакинства...   PDF
 • Отчет за първото полугодие 2010 г.Резултатите на Първа инвестиционна банка (Банката, ПИБ) за първото полугодие на 2010 г. доказват за пореден път, че клиентски-ориентираният бизнес модел, съчетан с добра капиталова база и проактивно управление на рисковете, може да генерира добри финансови резултати, дори и при неблагоприятни външни условия...   PDF
 • Годишен отчет за 2009 г.Първа инвестиционна банка запази своята позиция сред водещите банки в България - шесто място по активи и положителен финансов резултат за 2009 г. - 29.8 млн. лв. след данъци, като подобри пазарната си позиция - седмо място и пазарния си дял от 3.7% на 4.1% по този показател...   PDF
 • Отчет за първото полугодие 2009 г.През първото полугодие на 2009 г. ПИБ продължи да развива обхвата и качеството на предлаганите услуги, и предприе инициативи, съответстващи на променените потребности и завишените изисквания на своите клиенти...   PDF
 • Годишен отчет за 2008 г.През 2008 г. ПИБ постигна добри финансови резултати - шеста позиция по активи (4271 млн. лева), нетна печалба от 49 млн. лева (2007 г.: 51 млн. лева). Картовият бизнес, корпоративното финансиране, международните разплащания и обслужването на населението продължиха да бъдат основни сегменти в нашата дейност...   PDF
 • Годишен отчет за 2007 г.За нас 2007 бе година изпълнена с важни проекти и предизвикателства, произтичащи от интеграцията на българския банков сектор с общия европейски финансов пазар и потвърждаване на водещото място, което Първа инвестиционна банка заема сред кредитните иниституции в страната...   PDF
 • Годишен отчет за 2006 г.За Първа инвестиционна банка 2006 е успешна година. Увеличението на активите с 24.8% до 3.1 милиарда лева, печалба от 29 милиона лева, широката мрежа за продажби: 107 клона, търговски дистрибутори, интернет клон (електронно банкиране), кол център (телефонно банкиране), нарастването на вложенията в Банката (депозити от клиенти - 1.7 милиарда лева, облигации 0.5 милиарда лева) и кредитен портфейл от 1.7 милиарда лева, са сред основните индикатори за нарастващия й обем и капацитет...   PDF
 • Годишен отчет за 2005 г.За Първа инвестиционна банка АД (наричана по-нататък "ПИБ" или "Банката") 2005 беше година на значими постижения по отношение на финансовите резултати, пазарния дял и присъствието на международните пазари. Нетната печалба се увеличи с повече от 17%, а общите активи - с повече от 52%. Пазарният дял нарасна от 6.6% до почти 8%. ПИБ сключи три нови за страната операции за международно финансиране...   PDF