Новини за инвеститорите

Мобилно приложение Fibank IR - информацията за инвеститорите е винаги с вас

Новини 2020 г.

2019
2018 2017 2016

Архив новини 2016 г.

2015 2014 2013 2012

Архив Новини 2012 г.

 

На 30 декември 2011 г. беше извършено вписване в Търговския регистър на трима нови изпълнителни директори на "Първа инвестиционна банка" АД: г-дата Васил Христов, Димитър Костов и Светослав Молдовански, които бяха избрани за членове на Управителния съвет на Банката през 2010 г., а в началото на 2011 г. бяха назначени за заместник изпълнителни директори.

Тази стъпка предшества последния етап от предприетите преди година промени в ръководството на "Първа инвестиционна банка" АД, отразяващи стремежа системата на управление на Банката да е съобразена с най-съвременните стандарти за добро корпоративно управление, които включват засилване на ролята на Надзорния съвет като орган, упражняващ постоянен и ефективен контрол върху дейността на Управителния съвет, насочен към постигане на стратегическите цели на Банката.

В съответствие с решение на проведеното на 24 октомври 2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на “Първа инвестиционна банка” АД, което предстои да влезе в сила на 24 януари 2012 г., настоящите изпълнителни директори и членове на Управителния съвет г-жа Мая Георгиева, г-н Йордан Скорчев и г-н Евгени Луканов, ще преминат в Надзорния съвет на "Първа инвестиционна банка" АД, на мястото на г-дата Тодор Брешков, Неделчо Неделчев и Калоян Нинов.

2011

Архив Новини 2011 г.

2010 2009 2008

Архив Новини 2008 г.

Продажба на акции от капитала на Първа инвестиционна банка

С оглед на постъпили запитвания от страна на инвеститори бихме искали да направим следното уточнение към днешното ни съобщение, касаещо извършената на 15 октомври 2008 г. сделка с 7 390 000 броя акции, представляващи 6.72% от капитала на Първа инвестиционна банка АД:

Съгласно информация от книгата на акционерите продадените от Balkan Holidays Limited акции са придобити от двама други настоящи акционери на банката, а именно:

- Rafaela Consultants Ltd, закупило 3 695 000 броя акции, представляващи 3.36% от капитала на банката;
- Domenico Ventures Ltd, закупило 3 695 000 броя акции, представляващи 3.36% от капитала на банката.

Оповестяване сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия

Първа инвестиционна банка АД в качеството си на инвестиционен посредник оповестява сключването на сделки извън регулиран пазар и многостранна система за търговия (ОТС сделка) с акции на публичното дружество Първа инвестиционна банка АД (борсов код 5F4).

Дата на сделки: 15.10.2008
Емитент: Първа инвестиционна банка АД
Емисия: BG1100106050 (борсов код: 5F4)
Вид на финансовия инструмент: обикновени акции
Общ брой акции обект на сделките: 7 390 000
Цена за една акция: 1.052 лева
Валута на сделките: BGN
Дата и час на сключване на сделките: 15.10.2008 г., 17:00 часа
Дата на сетълмент: 15.10.2008 г.

ПИБ АД действа в качеството си на инвестиционен посредник на продавача.
Тази новина е публикувана в уеб-сайта на ПИБ АД на 15.10.2008 г. 17:03 часа.

Фонд "Социална отговорност" на Първа инвестиционна банка АД

ПИБ договори програма за издаване на еврооблигации и капиталови инструменти (09.01.2008)

Първа инвестиционна банка договори програма за емитиране на средносрочни инструменти, деноминирани в евро (Euro Medium Term Note Programme / EMTN Programme) в размер до 500 милиона евро.

Съгласно Програмата и проспекта по нея, First Investment Finance B.V., Холандия ("емитент"), дъщерно дружество на Първа инвестиционна банка АД, ще издава евро деноминирани инструменти (включително еврооблигации и капиталови (хибридни) инструменти) в размер до 500 милиона евро.

Всички емисии по Програмата ще бъдат гарантирани от Първа инвестиционна банка, така че плащанията на всички суми, дължими във връзка с инструментите, ще бъдат безусловно и неотменимо гарантирани от Банката.

Организирането на всички емисии по Програмата е възложено съвместно на банките ABN AMRO и Credit Suisse.

2007

Архив Новини 2007 г.

25 октомври 2007

Днес Първа инвестиционна банка АД получи потвърждение от ABN AMRO Bank N.V. и Bayerische Landesbank за успешното финализиране на едногодишен синдикиран заем в размер на 185 милиона евро, предоставен на First Investment Finance BV, дъщерно дружество на ПИБ АД, като гарант по заема е Първа инвестиционна банка АД.

Въпреки трудните условия на международните финансови пазари, в синдиката по заема се включиха 23 водещи банки от 10 страни, което още веднъж потвърждава доверието, с което се ползва Първа инвестиционна банка сред международната финансова общност. Заемът се предоставя за търговско финансиране и рефинансиране на съществуващ синдикиран заем.

 

25 юни 2007

Днес, 25 юни 2007 г., с код FIB на БФБ започна вторичната търговия с акции на Първа инвестиционна банка АД. В началото на деня акциите на Банката се търгуваха на цени между 11.99 и 13 лв., като впоследствие цените варираха около 12.20 - 12.40 лв. за акция, а денят приключи на 12.051 лв. за акция. Среднопретеглената цена за деня беше 12.08 лв. на акция, а общият оборот за първия ден от търговията е 573 761 акции.

 

 

25 юни 2007

Първа инвестиционна банка АД ("Банката") уведомява инвеститорите относно вписване на увеличението на своя капитал в търговския регистър и регистрирането в Централен депозитар АД на новоиздадените 10 000 000 акции, които бяха записани в първоначалното публично предлагане на акции на Банката ("Предлагането"). Новият размер на капитала на Банката е 110 000 000 лева, разделен на 110 000 000 обикновени акции с номинална стойност 1 лв.

На 18 май 2007 г., отчитайки резултатите от букбилдинга и проявения голям интерес от инвеститорите, мениджърът на Предлагането Първа финансова брокерска къща ООД ("ПФБК"), заедно с Банката, определиха цена на акция в Предлагането от 10.70 лева. На инвеститорите с класирани заявки бе разпределено цялото количество от 16 500 000 предлагани акции, от които 10 000 000 нови акции от увеличението на капитала на Банката и 6 500 000 съществуващи акции, притежавани от продаващия акционер ПФБК. Бяха подадени заявки за покупка на акции на стойност 1 317 898 070 лева, съответно свръхзаписването на предложените акции на Банката бе 5.97 пъти (на база определената цена на акция от 10.70 лева). За разпределените акции бяха заплатени общо 176 550 000 лв., като набраният от Банката финансов ресурс е 107 000 000 лева.

Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа с вписване на увеличението на капитала Банката придоби статут на публично дружество. В резултат на Предлагането акционерите в Банката надхвърлиха 3300 лица. Чуждестранни инвеститори придобиха 52% от предложените акции, а 67% от акциите бяха придобити от институционални инвеститори.

Очаква се търговията с акциите на Банката на Българска фондова борса да започне на или около 22 юни 2007 г. Инвеститорите, които желаят да търгуват придобитите в Предлагането акции, следва да се обърнат към инвестиционен посредник.

 

18 юни 2007

Първа инвестиционна банка АД ("Банката") уведомява инвеститорите, че Съветът на директорите на "Българска фондова борса - София" АД днес взе решение относно регистриране на акциите на Банката за търговия на неофициалния пазар на Борсата. За първи ден на търговия с акциите на Банката е определен 25 юни 2007 г. (понеделник).

Инвеститорите, които желаят да търгуват придобитите в публичното предлагане акции на Банката, следва да се обърнат към Първа инвестиционна банка или друг инвестиционен посредник.

 

21 май 2007

Първа инвестиционна банка АД ("Банката") уведомява инвеститорите за успешното приключване на букбилдинга и разпределението на акциите в първоначалното публично предлагане на до 16 500 000 акции от капитала на Банката съгласно потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект с решение 586-Е от 25 април 2007 г. ("Предлагането").

Подаването на заявки за придобиване на акции в Предлагането започна на 7 май 2007 г. и приключи на 18 май 2007 г. При мениджъра на Предлагането Първа финансова брокерска къща ООД бяха подадени поръчки за покупка на акции на стойност 1 317 898 070 лева.

Резултатите от букбилдинга и разпределението на акциите в Предлагането са:
· Разпределени акции: 16 500 000 броя, включително 10 000 000 нови акции и 6 500 000 съществуващи акции, притежавани от продаващия акционер Първа финансова брокерска къща ООД;
· Цена на акция в Предлагането: 10.70 лева;
· Свръхзаписване: 5.97 пъти (на база определената цена на акция от 10.70 лева).

Молим инвеститорите, подали заявки за придобиване на акции в Предлагането, да получат информация от инвестиционните посредници, чрез които са подали заявките, относно разпределените им акции (ако са налице такива).

Предстои вписване на увеличението на капитала на Банката в търговския регистър, регистриране на новите акции в Централния депозитар, в регистъра на Комисията за финансов надзор и приемане за търговия на акциите на Банката за търговия на Българска фондова борса.

 

27 април 2007

На основание чл. 92а от Закона за публично предлагане (“ЗППЦК”) ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, гр. София (“Банката“) уведомява относно началото на първоначално публично предлагане (“Предлагането”) на до 16 500 000 обикновени безналични акции с право на глас, включително 10 000 000 предлагани за записване нови акции, съгласно решението на Управителния съвет от 13 март 2007 г. за увеличаване на капитала на Банката чрез подписка по ЗППЦК, както и до 6 500 000 съществуващи акции, издадени от Банката и притежавани от инвестиционния посредник Първа финансова брокерска къща ООД, настоящ акционер в Банката и водещ мениджър на Предлагането (“Водещия мениджър“).

Акциите са с номинална стойност от 1 лев и ще се предлагат по еднинна цена (емисионната стойност, съответно продажна цена, наричани общо “Цена“), която ще бъде определена по метода “бук-билдинг“ (book-building) от Водещия мениджър, съвместно с Банката, на основата на заявените количества и цени за предлаганите акции в подадените от инвеститорите заявки.

Предлагането ще се извърши при условията, съдържащи се в потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект за публично предлагане на акции на Банката с Решение № 586-E от 25.04.2007 г. (“Проспекта“). Началната дата на Предлагането е 7 май 2007 г. (или първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от датата на обнародване на настоящото съобщение в “Държавен вестник“, която дата е по-късна). Лицата, които желаят да придобият предлагани акции, следва да подадат заявки директно (лично или чрез пълномощник) или чрез инвестиционен посредник, включително чрез Първа инвестиционна банка АД, до Водещия мениджър – ИП Първа финансова брокерска къща ООД със седалище и адрес на управление:

гр. София, ул. "Енос“ №2
тел.: (+359 2) 8106 400
факс: (+359 2) 8106 401
лице за контакт: Надежда Дафинкичева
e-mail: nadia@ffbh.bg.

Заявките и приложенията към тях следва да съдържат данните, посочени в Проспекта. Ако заявката се подава чрез инвестиционен посредник, не е необходимо посредникът да се легитимира пред Водещия мениджър с пълномощно от инвеститора-негов клиент.

Крайният срок за подаване на заявки за записване и покупка на акции е 17 часа на 18 май 2007 г. На следващия работен ден ще бъдат публично оповестени определената от Водещия мениджър и Банката Цена за акциите, както и общият брой разпределяни акции по подадените заявки в границите на обявения общ брой предлагани акции. Инвеститорите с класирани заявки ще бъдат своевременно уведомени относно разпределените им акции и определената Цена.

Заплащането на емисионната стойност и/или продажната цена на разпределените акции се извършва по специална (ескроу) сметка IBAN BG26 CITI 9250 1060 0208 00, BIC CITIBGSF на името на Първа инвестиционна банка АД в Ситибанк Н.А. – клон София, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. "Мария Луиза“ №2.

При подаване на заявки чрез Първа инвестиционна банка АД или друг инвестиционен посредник заплащането на акциите може да бъде извършено от посредника за сметка на клиента. Плащанията за разпределените акции следва да бъдат получени по горепосочената сметка в Ситибанк Н.А. – клон София до края на третия работен ден, следващ деня на публичното оповестяване на Цената и общия брой разпределени акции.

Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 08:45 до 17:45 ч. в Централата на Банката:

гр. София, бул. “Драган Цанков“ №37
тел.: (+359 2) 817 1100,
както и всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. в офиса на Водещия мениджър в:
гр. София, ул. "Енос“ №2
тел.: (+359 2) 810 6400

Проспектът е достъпен и на интернет страницата на Банката www.fibank.bg и на интернет страницата на Водещия мениджър www.ffbh.bg.