Корпоративно управление

Кодекс на корпоративно управление

Корпоративната политика на Първа инвестиционна банка АД се основава на професионално и прозрачно управление съобразно международно признатите стандарти и принципи за добро корпоративно управление, отчитайки промените в регулативната и икономическа среда, както и нарастването на капацитета и значението на Първа инвестиционна банка на финансовия пазар в страната.

Банката развива и усъвършенства корпоративното управление като средство за подобряване на ефективността, за успешно изпълнение на стратегията и плановете й за дългосрочно развитие, и утвърждаване авторитета на Първа инвестиционна банка, чиято дейност е в съответствие с най-добрите стандарти и норми в международен план.

Като публично дружество и емитент на финансови инструменти Първа инвестиционна банка се придържа към принципите за прозрачност, равнопоставеност, надежност, обективност, които са ключови елементи в нейния Кодекс за корпоративно управление. С Кодекса се очертава рамката и се структурират основните компоненти, функции и отговорности, изграждащи системата на корпоративното управление в Първа инвестиционна банка. В него са заложени също основните принципи и изисквания за поддържане и усъвършенстване организацията и методите на управление в Банката, насочени към:

  • почтено и отговорно управление, базирано на добавянето на стойност;
  • ефективни практики по надзор върху управлението и контрола;
  • изпълнително ръководство и висш ръководен персонал, които действат в най-добрия интерес на Банката и за повишаване стойността на акционерния капитал;
  • навременно оповестяване на информация и прозрачност;
  • ефективна система за управление на рисковете и контрол, базирана на принципа на "трите линии на защита".

Корпоративното управление на Първа инвестиционна банка е система с ясно дефинирани функции, права и отговорности на всички нива - Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и комитети към него, Управителен съвет и комитети, и съвети към него, вътрешен одит, структури в Централата, клоновете и офисите. Първа инвестиционна банка има двустепенна система на управление, състоящата се от Надзорен съвет и Управителен съвет.

Общо събрание на акционерите - най-високопоставеният орган на управление, който дава възможност на акционерите да вземат решения по основополагащи въпроси, касаещи съществуването и дейността на Банката.

Надзорен съвет (НС) - носи отговорност за определяне на стратегията за развитие и упражняване на надзор върху управлението на Банката. Дейността на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка се подпомага от комитети (Главен комитет, Комитет за риска, Комитет по възнагражденията, Комитет за подбор). В качеството си на дружество от обществен интерес, съобразно Закона за независимия финансов одит в Банката функционира и Одитен комитет.

Управителен съвет (УС) – управлява Банката, като решава всички въпроси в рамките на предмета на дейност, освен тези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите или Надзорния съвет. Изпълнява приетата от Надзорния съвет стратегия за развитие на Банката. Дейността на Управителния съвет се подпомага от комитети и съвети към него (Кредитен съвет, Комитет по преструктуриране, Съвет по управление на активите, пасимите и ликвидността (АЛКО), Комитет по операционен риск).

Функция по Управление на риска - идентифицира, измерва и управлява съществените за Банката рискове в съответствие с приетите от Надзорния съвет и Управителния съвет политики.

Функция по Съответствие - управлява риска от неспазване или нарушаване на нормативни регулации, етични стандарти, правила и процедури в съответствие с приетите от Надзорния съвет и Управителния съвет политики.

Вътрешен одит (Дирекция "Вътрешен одит") - подпомага Надзорния съвет и Управителния съвет чрез предоставяне на независима и обективна оценка за ефективността на процесите по управление на риска, контрола и корпоративното управление.

В качеството си на публично дружество Първа инвестиционна банка разкрива на обществеността (чрез информационната агенция www.x3news.com и своята интернет страница www.fibank.bg) периодична информация, включително одитирани от независим одитор годишни финансови отчети, както и междинни тримесечни отчети и доклади за дейността. Банката разкрива незабавно и инцидентна (ad hoc) информация относно важни събития, свързани с нейната дейност.