Европроект "Развитие на знанието за управление на бъдещето"На 25 април 2018 г. Първа инвестиционна банка АД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-1.021-0171-С01 „Развитие на знанието за управление на бъдещето" по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица" - Компонент II, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Чрез договореното безвъзмездно финансиране Първа инвестиционна банка ще реализира проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето", който ще бъде с продължителност 14 месеца и предвижда обучението на 450 служители на банката по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици" и ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност". Обученията ще се провеждат в градовете София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора.

Общата цел на проекта е насочена към подобряване производителността на труда и създаване на устойчива заетост за служители в ПИБ АД чрез обучения, допринасящи за повишаване способността на заетите лица да посрещнат динамичните промени в банковия сектор и актуалните потребности на финансовата институция.

Обща стойност на проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето" е 227 700 лв., от които 193 545 лв. европейско и 34 155 лв. национално финансиране.


Начало на проекта: 25.04.2018 г.
Край на проекта: 25.06.2019 г.

Линк към Единния информационен портал: www.eufunds.bg

www.eufunds.bg
Проект „Развитие на знанието за управление на бъдещето",
Договор BG05M9OP001-1.021-0171-С01 се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.