Европроект "Развитието - въпрос на традиция"

приключил

О Б Я В А
ЗА
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.”, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм,

„Първа инвестиционна банка” АД,

със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, бул. „Драган Цанков”, № 37, тел. 02/9-100-100, факс: 02/988-87-48,
адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):
гр. София1404,бул. „България” № 81 Г,
тел.: 02/9-100-100, факс: 02/ 988-87-48, интернет адрес: www.fibank.bg

лице за контакт:
Виолета Иванова Недева, на длъжност Мениджър „Развитие на управлението на човешкия капитал” и Ръководител на проект „РАЗВИТИЕТО – ВЪПРОС НА ТРАДИЦИЯ”, тел.: 02/800-28-22, e-mail: nvioleta@fibank.bg

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № ЕSF-2116-01-01005 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект:

Избор на изпълнител/и за организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности за служители на „Първа инвестиционна банка” АД по 4 обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: „Обучение по английски език”;
  • Обособена позиция № 2: „Мотивационно обучение за развитие и надграждане на умения за работа на каса”;
  • Обособена позиция № 3: „Обществени компетентности, прилагани при събиране на вземания”;
  • Обособена позиция № 4: „Инициативност и предприемчивост за постигане на кръстосани продажби”.

Процедурата е в рамките на проекта „РАЗВИТИЕТО – ВЪПРОС НА ТРАДИЦИЯ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, договор за безвъзмездна помощ № ESF-2116-01-01005.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да бъдат получени на адрес: гр. София 1404, бул. „България” № 81 Г, „Първа инвестиционна банка” АД, всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Пояснителният документ и документацията за провеждане на процедурата са публикувани и на следните интернет адреси:

  1. www.az.government.bg
  2. www.eufunds.bg
  3. www.fibank.bg

Оферти се подават на адрес: гр. София 1404, бул. „България” № 81 Г, „Първа инвестиционна банка” АД, до 12.00 ч. на 20.03.2013 г.