Европроект "Въпрос на развитие"

приключил

На 1 август 2011 г. Първа инвестиционна банка АД официално приключи изълнението на проект "ВЪПРОС НА РАЗВИТИЕ", схема № BG 051PO001-2.1-02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

Срокът на проекта беше 8 месеца, през които обучение по ключови компетентности преминаха 366 служители на банката, разделени в две групи, според тематиката на обученията – "Програма за развитие на мениджърския потенциал" и "Обслужване на клиенти и комуникация с проблемни клиенти".

Общата стойност на проекта беше 156 820 лв., от които размерът на финансовата субсидия на ЕСФ и ОП "РЧР" е 109 774 лв.

За да отчете изпълнението на проекта и с цел популяризиране на финансирането и проведените обучения, на 26 юли 2011 г. беше проведена вътрешна пресконференция с участници Управителният съвет на ПИБ, както и всички директори на дирекции в Централно управление, представители на дирекция "МРВО", както и екипът, реализирал проекта.

Проектът "Въпрос на развитие" се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.