Права на акционерите

1. Право на дивидент

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД има право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент, в случай че Общото събрание на акционерите е взело решение за изплащане на дивиденти. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14 (четиринадесетия) ден след деня на провеждане на Общото събрание на акционерите (Общото събрание или ОСА), на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за изплащане на дивидент. Акционерите могат да получат гласувания дивидент в 3-месечен срок от провеждането на ОСА. Непотърсените в петгодишен срок дивиденти, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на Банката и се отнасят във фонд "Резервен".

2. Право на участие в увеличаване на капитала

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД има право при увеличаване на капитала да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. Право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Управителния съвет, лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.

3. Право на ликвидационен дял

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД има право на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството, съразмерен на участието му в капитала. Право на ликвидационен дял имат само лицата, които са акционери на Банката към момента на прекратяването й. В качеството й на публично дружество Първа инвестиционна банка АД не издава привилегировани акции с право на допълнителен ликвидационен дял.

4. Право на участие в Общото събрание на акционерите

Всички акционери на Първа инвестиционна банка АД имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си, включително да поставят въпроси по всички точки от дневния ред по време на ОСА.

4.1. Право на глас в ОСА

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД има право на глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция дава на притежателя си право един глас в ОСА. Правото се упражнява от акционери, вписани в регистрите на Централния депозитар най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание. Всеки акционер има право да гласува по свое усмотрение по всички въпроси, включени в дневния ред, като може да упражни правото си на глас и чрез представител. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за предявяване на искове срещу него.

4.2. Право на свикване на ОСА

Акционери на Първа инвестиционна банка АД, притежаващи за повече от три месеца поне 5% от капитала на Банката, имат право да поискат свикване на Общо събрание на акционерите. Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходното изречение не бъде удовлетворено, Софийският градски съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

4.3. Право на включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА

Акционери на Първа инвестиционна банка АД, притежаващи за повече от три месеца поне 5% от капитала на Банката, имат право да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

4.4. Право на сведения относно ОСА

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД има право на сведения относно писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание. Те се поставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. Всеки акционер има право при поискване да получи материалите, свързани с ОСА безплатно. Протоколите от ОСА и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години, като при поискване се предоставят на всеки акционер.

4.5. Право на отмяна на решение на ОСА

Всеки акционер на Първа инвестиционна банка АД може да предяви иск пред Софийски градски съд за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава на Банката. Искът се предявява срещу Банката в 14-дневен срок от деня на Общото събрание, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца след деня на Общото събрание. Всеки акционер може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

5. Право на контрол върху дейността на управителните органи

Акционери на Първа инвестиционна банка АД, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Банката, имат право:

при бездействие на управителните й органи, което застрашава нейните интереси, да предявят пред съда исковете на Банката срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Банката.
да предявят иск пред Софийски градски съд за обезщетение на вреди, причинени на Банката от действия или бездействия на членовете на Управителния и Надзорния съвет.
да искат от Общото събрание или от Софийски градски съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация и да изготвят доклад за констатациите си.