Информация

във връзка със защита на личните данни при инвестиционни услуги и дейности

С настоящата информация, „Първа инвестиционна банка" АД, („Ние", „Банката") Ви уведомяваме кои Ваши лични данни могат да бъдат обработени при предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, свързани с финансови инструменти (вкл. сделки и трансакции).

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които се обработват, са следните:
Име, ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на НАП, дата на раждане, данни от документа за самоличност, адрес по местоживеене, адрес за кореспонденция, телефон за контакт, е-mail, юрисдикция на местно лице за данъчни цели, данъчен номер, идентификационен код за физически лица в отчети за сделки, клиентски номер и номер на клиентска сметка за съхраняване на финансови инструменти в Централен депозитар АД, финансово състояние, образование, познания и опит в сферата на инвестиционните услуги и дейности, професия, IBAN. Обхватът на обработваните данни е различен, в зависимост от естеството на предлаганата услуга.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договори за посредничество при сделки с финансови инструменти, доверително управление/ управление на клиентски портфейл/, предоставяне на инвестиционни съвети, съхраняване и администриране на финансови инструменти, предоставяне на регистрационни услуги пред депозитарна институция.

Банката събира и обработва Вашите данни и за спазване на законово задължение, във връзка със Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за държавния дълг, Закона за особените залози, Закона за мерките срещу изпиране на пари, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и в изпълнение на изискванията на Правилника за дейността на Централен депозитар АД.

За запазване на легитимните си интереси Банката обработва Ваши лични данни във връзка със споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас, както и за извършване на директен маркетинг, при условие че не сте възразили срещу използването на личните ви данни за тези цели.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, свързани с финансови инструменти, като приемане, предаване и изпълнение на нареждания във връзка с финансови инструменти, управление на индивидуален портфейл, предоставяне на инвестиционни съвети, съхраняване и администриране на финансови инструменти, регистриране на прехвърляния (трансфери) на финансови инструменти, извършване на регистрационни услуги. Банката обработва Вашите лични данни и за целите на предотвратяването на изпиране на пари и финансиране на тероризъм, автоматичен обмен на финансова информация и за други изрично предвидени в закона цели.

Можем ли да използваме Вашите данни за споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас ?

Можем да използваме личните ви данни с цел проучвания, покани за събития, поздравителни адреси, картички, маркетингови съобщения с новини, предложения, промоции и кампании, за участие в томболи и игри, организирани от Банката или нейни партньори.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Банката зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на институции и лица съгласно действащото законодателство, в това число Българската народна банка, НАП, Комисията за финансов надзор, Министерство на финансите, съд, прокуратура, следствие, Министерство на вътрешните работи, ДАНС, други определени със закон.

За целите на изпълнение на заявените от Вас услуги, Банката може да предоставя Вашите лични данни на други лица като Централен депозитар АД и други местни или чуждестранни депозитарни институции, оператори на платежни системи и места за търговия, като „БФБ - София" АД, оператори на механизми за публикуване и за докладване на данни за търговия, други инвестиционни посредници и емитенти на ценни книжа.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Банката съхранява личните ви данни не по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо. За да изпълним договорните си задължения, ние съхраняваме данните през цялото времетраене на клиентското взаимоотношение.

Обичайно, Банката съхранява Вашите данни за срок от 5 години, като срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията.

Банката може да съхранява личните Ви данни и за по-дълъг период от време с оглед на отчетни, данъчни, счетоводни цели, за защита на правни претенции във връзка с легитимните си интереси. След изтичането на законовия срок за съхранение, както и постигане на целите, за които са събрани, Банката преустановява обработването на Вашите лични данни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Нас:

1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Банката обработва и да получите копие от тях;
2. личните Ви данни да бъдат коригирани, при непълнота или неточност в данните, които Банката обработва;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са налице, ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си за обработка, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други.
4. в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
5. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат (при условие че Банката притежава съответната техническа възможност);
6. да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „Първа инвестиционна банка" АД на нашия уебсайт www.fibank.bg, както и във всеки наш офис в страната.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:
Първа инвестиционна банка АД
бул. "Драган Цанков" №37
гр. София 1797
тел.: (02) 817 11 00; (02) 9 100 100


Контакти на Длъжностното лице по защита на личните данни:
Андрей Филчев
бул. „България" 81Г
София 1404
E-mail: dpo@fibank.bg