Информация

във връзка със защита на личните данни при предоставяне на кредити

С настоящата Информация, „Първа инвестиционна банка" АД, („Ние", „Банката") Ви уведомява за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени при подаване искане за кредит и при сключване и изпълнение на договор за кредит с Банката.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни които се обработват са име, презиме и фамилия, ЕГН, рождена дата, гражданство, номер на документ за самоличност, електрона поща, адрес и телефон, образование, професия, номер на банкова сметка, данни относно финансовото състояние - размер на дохода, недвижимо и движимо имущество, задължения по кредити и лизинги, семейно положение, други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора за кредит.

Банката обработва и лични данни, необходими за оценка на кредитоспособността, получени от регистри, държавни органи и институции като ГД ГРАО, НОИ, Имотен регистър, Регистър на имуществените отношения на съпрузите, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Регистър на особените залози, и други институции. Банката обработва и лични данни на ипотекарни длъжници/залогодатели, необходими за учредяване на ипотека/залог.
Банката обработва лични данни на представители на юридически лица, които кандидатстват и с които сключва договори за кредит или във връзка с предоставени обезпечения.

Банката използва скоринг-модели за вземане на решение във връзка с оценка на кредитоспособността на клиентите при потребителски кредити и кредитни карти. При изготвяне на оценката се вземат предвид данни относно финансовото състояние на клиентите и възможността да обслужват редовно кредитните си задължения.

Банката обработва Ваши здравни данни, при желание от Ваша страна да сключите застраховка „Спокойствие с FiHealth" от „Фихелт Застраховане" АД. Банката Ви предоставя медицински въпросник в качеството си на агент по застраховката, който след като попълните изпраща на застрахователя, без да го съхранява в кредитното досие.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор за кредит, съответно обезпечителен договор, по който Вие сте страна.

Обработваме Ваши лични данни за спазване на наше законово задължение във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за мерките срещу финансиране на тероризъм, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Закона за кредитните институции.

За запазване на легитимните си интереси Банката обработва Ваши лични данни във връзка със споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас, както и за извършване на директен маркетинг, при условие че не сте възразили срещу използването на личните Ви данни за тези цели.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на отпускане и управление на банков кредит, за извършване на оценка на кредитоспособността на кредитоискателя.

Банката обработва лична информация в съответствие със законодателни изисквания, включително за целите на идентификацията съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари; автоматичния обмен на финансова информация по ДОПК, за целите на банковия контрол и управление на кредитния риск съгласно Закона за кредитните институции;

Можем ли да използваме Вашите данни за споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас ?

Можем да използваме личните Ви данни с цел проучвания, покани за събития, поздравителни адреси, картички, маркетингови съобщения с новини, предложения, промоции и кампании, за участие в томболи и игри, организирани от Банката или нейни партньори.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Банката зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на институции и лица съгласно действащото законодателство, в това число Българската народна банка, НАП, НОИ, съд, прокуратура, следствие, Министерство на вътрешните работи, външни одитори, ДАНС и други определени със закон.

Банката разкрива Ваши лични данни на застрахователни дружества, в случай на сключване на застраховки, на трети лица цесионери при прехвърляне на вземанията по договор за кредит и при сключване на договори с дружества за събиране на вземания, на частни и държавни съдебни изпълнители, на външни консултанти и контакт центрове при спазване на всички изисквания за поверителност.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Банката съхранява личните Ви данни не по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо. За да изпълним договорните си задължения, ние съхраняваме данните през цялото времетраене на клиентското взаимоотношение.

Банката съхранява Вашите лични данни след прекратяване на взаимоотношенията във връзка с кредитното задължение в съответствие с действащото законодателство, както и с оглед на отчетни, данъчни, счетоводни цели, за защита на правни претенции във връзка с легитимните си интереси. След изтичането на законовите основания Банката преустановява обработването на Вашите лични данни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Нас:

1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Банката обработва;
2. личните Ви данни да бъдат коригирани, при непълнота или неточност в данните, които Банката обработва;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
4. в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
5. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат (при условие че Банката притежава съответната техническа възможност);
6. да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на „Първа инвестиционна банка" АД на нашия уебсайт www.fibank.bg, както и във всеки наш офис в страната.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:
Първа инвестиционна банка АД
бул. "Драган Цанков" № 37
гр. София 1797
тел.: (02) 817 11 00; (02) 9 100 100

Контакти на длъжностното лице по защита на личните данни:
Андрей Филчев
бул. „България" 81Г
София 1404
E-mail: dpo@fibank.bg