Информация

към клиентите във връзка със защита на личните данни

С настоящата Информация, „Първа инвестиционна банка" АД, („Ние", „Банката") ви уведомяваме кои Ваши лични данни могат да бъдат обработени при ползване на платежни услуги и платежни инструменти (вкл. банкови карти).

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които се обработват са следните:
Име, ЕГН, ЛН, ЛНЧ или служебен номер на НАП, пол, дата на раждане, държава на раждане, място на раждане, гражданство, данни от документа за самоличност, адрес по местоживеене, адрес за кореспонденция, IP адрес, домашен телефон, служебен телефон, мобилен телефон, електронна поща, юрисдикция на местно лице за данъчни цели, данъчен номер, политически изявено лице, работодател, професия, произход на паричните средства, IBAN, отчети по сметка.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на договор за откриване и водене на банкова сметка и предоставяне на платежни услуги, за издаване на банкови карти, за ползване на услугите на електронното банкиране, както и договори за свързани с тях услуги на Банката.
Банката събира и обработва Вашите данни и за спазване на законово задължение във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за кредитните институции, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.
За запазване на легитимния си интерес Банката обработва Ваши лични данни във връзка със споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас, както и за извършване на директен маркетинг, при условие че не сте възразили срещу използването на личните ви данни за тези цели.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на предоставяне на платежни услуги и използване на платежни инструменти, заявени/наредени от Вас, като откриване на платежни сметки, извършване на кредитни преводи и директни дебити, изпълнение на комунални и периодични преводи, покупко-продажба на валута, внасяне, теглене на парични средства, изпълнение на платежни операции чрез банкови карти или други подобни инструменти, изпълнение на еднократни платежни операции, използване на услугите на електронното банкиране на Банката.
Банката обработва личните Ви данни с цел предотвратяване, разследване и разкриване на измами, свързани с платежни услуги.
Банката обработва Вашите лични данни и за целите на предотвратяването на изпиране на пари и финансиране на тероризъм (вкл. рисково категоризиране на клиентите), автоматичен обмен на финансова информация, за целите на Регистъра на банковите сметки и сейфове и за други изрично предвидени в закона цели.

Можем ли да използваме Вашите данни за споделяне на информация, която би представлявала интерес за Вас?

Можем да използваме личните ви данни с цел проучвания, покани за събития, поздравителни адреси, картички, маркетингови съобщения с новини, предложения, промоции и кампании за участие в томболи и игри, организирани от Банката или нейни партньори.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Банката зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни на институции и лица съгласно действащото законодателство, в това число Българската народна банка, НАП, съд, прокуратура, следствие, Министерство на вътрешните работи, ДАНС, други определени със закон.
За целите на изпълнение на заявените от Вас услуги, Банката може да предоставя Вашите лични данни на други лица като банки кореспонденти, оператори на платежни и картови системи, други доставчици на платежни услуги.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Банката съхранява личните ви данни не по-дълго, отколкото е абсолютно необходимо. За да изпълним договорните си задължения, ние съхраняваме данните през цялото времетраене на клиентското взаимоотношение.
Обичайно, Банката съхранява Вашите данни за срок от 5 години, като срокът започва да тече от началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията.
Банката може да съхранява личните Ви данни и за по-дълъг период от време с оглед на отчетни, данъчни, счетоводни цели, за защита на правни претенции във връзка с легитимните си интереси. След изтичането на законовите основания Банката преустановява обработването на Вашите лични данни.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Нас:
1. да получите достъп до Вашите личните данни, които Банката обработва, и да получите копие от тях;
2. личните Ви данни да бъдат коригирани, при непълнота или неточност в данните, които Банката обработва;
3. да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са налице, ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си за обработка, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други.
4. в определените от закона случаи, да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
5. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат (при условие че Банката притежава съответната техническа възможност);
6. да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработването на личните Ви данни по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси.

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Процедурата за упражняване на правата на субектите на личните данни на Първа инвестиционна банка АД на нашия уебсайт www.fibank.bg, както и във всеки наш офис в страната.
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за зашита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес:
Първа инвестиционна банка АД
бул. "Драган Цанков" №37
гр. София 1797
тел.: (02) 817 11 00; (02) 9 100 100

Контакти с длъжностното лице по защита на личните данни:
Андрей Филчев
бул. „България" 81Г
София 1404
E-mail: dpo@fibank.bg