Мерки срещу изпирането на пари

Съгласно действащото законодателство банките в Република България прилагат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Прилаганите от Първа инвестиционна банка мерки имат за цел осигуряването на надеждна превенция съобразно нормативните изисквания в сътрудничество с други организации и държавни органи. В допълнение, принципът "Опознай своя клиент" е условие за предлагането на подходящо обслужване съобразено с индивидуалните потребности на всеки клиент.