Съответствие

Първа инвестиционна банка осъществява дейността си при спазване на действащите нормативни и други регулаторни изисквания, съобразно установените стандарти в практиката, както и в съответствие с вътрешнобанковата нормативна уредба. Банката предприема всички необходими мерки, за да осигури, че при изпълнение на задълженията си членовете на управителните и контролните органи на Банката, както и всички служители действат в съответствие с приложимите регулаторни изисквания и приетите в Етичния кодекс на Fibank морални и етични стандарти на поведение, така че да се минимизират рисковете, свързани с дейността на институцията.