Разплащателна сметка

Предимства

извършвате касови и безкасови плащания

Валути

BGN, EUR, USD, CHF, GBP

Възможности

получавате актуална информация чрез услугата SMStatus

Удобства

Ползвате електронно банкиране Моята Fibank

Нашето предложение

Разплащателната сметка в Първа инвестиционна банка предоставя разнообразни възможности за извършване на разплащанията на Вашата фирма и едновременно с това получаване на актуална и навременна информация.

Вие имате възможност да:
 • откриете сметка на Вашата фирма в предпочитана от Вас валута - лева, евро, щатски долар, щвейцарски франк или британска лира;
 • ползвате средствата по сметката от всички клонове на Банката;
 • извършвате касови и безкасови плащания, получавате и нареждате преводи в лева и валута;
 • получавате актуална информация чрез услугата SMStatus;
 • ползвате електронно банкиране Моята Fibank;
 • получавате извлечения с актуална информация за наличност и движение по Вашата сметка на място в посочен от Вас офис на Банката.

 Откриване и документи

Можете да откриете разплащателна сметка в Първа инвестиционна банка, като посетите най-удобния за Вас клон на Банката.

Необходимо е да представите следните документи:
 • съдебно решение за вписване на дружеството в търговския регистър;
 • удостоверение за актуалнo състояние, издадено преди не повече от 3 (три) месеца;
 • удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
  Забележка: Документът, издаван от Агенцията по Вписванията на пререгистриралите се дружества, замества следните документи:
      * Фирмената регистрация;
      * Булстат;
      * Актуално състояние.
 • документ за овластяване на лицето, което има право да се разпорежда със сметката;
  например: учредителен акт (Дружествен договор или Устав) или решение на съвета на директорите/ управителния съве/ надзорния съвет на дружеството;
 • пълномощно - в случай че юридическото лице се представлява от пълномощник, пълномощното следва да е нотариално заверено и изрично да посочва, че пълномощникът може да представлява фирмата пред Банката;
 • искане за откриване на сметка - образец на Банката;
 • спесимен от подписите на лицата, които се разпореждат със средствата по сметката - попълва се на място в банков офис.