Европейски програми

Нашето предложение

С услугата "Пълна подкрепа” Първа инвестиционна банка подпомага своите бизнес клиенти в участието им в европейски програми.

Ние, от Fibank, сме уверени, че нашите клиенти биха искали да се възползват от новите перспективи пред бизнеса.

Част от новите възможности за развитие на различни бизнес идеи са проектите, свързани с финансиране от Европейския съюз.

Услугата "Пълна подкрепа" се управлява от специализирано звено в Банката и нашите експерти имат грижата да Ви съдействат през всички етапи на проекта до успешното му финансиране от ЕС, както следва:

 • предварително проучване за допустимост на проектната идея;
 • предоставяне на писмо за намерение за банково финансиране на проекта след неговото евентуално одобрение от управляващите органи на евро програмите;
 • професионални консултации при разработка и последващо изпълнение на проекта, според специфичните изисквания на евро програмите, което е от решаващо значение за изплащането на
 • одобрената безвъзмездна финансова помощ;
 • предлагане на банкови продукти и услуги, които да отговорят на специфичните нужди на клиента за изпълнение на проекта.

Малките и средни предприятия са съществен елемент за насърчаване на предприемаческия дух, за създаване на нови работни места и фактор за икономически растеж, затова те са основен бенефициент по програмите финансирани от Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.

Ефектите от усвояването на тези средства за страната ще бъдат вливането на свежи ресурси в българската икономика и повишаването на конкурентоспособността, на жизнения стандарт и доходите на населението.

До края на програмния период частният сектор може да се възползва от следните програми:

 • Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.
 • Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

В случай че проявявате интерес относно възможностите за финансиране по други програми на ЕС, можете да се обърнете към експертите от нашето специализирано звено.Оперативна програма

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

През настоящия програмен период, обхващащ годините между 2014 и 2020 г., фокусът на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" ще бъде поставен върху следните приоритетни области на въздействие:

 • Иновации;
 • Нови технологии;
 • Енергийна и ресурсна ефективност;
 • Навлизане на международни пазари.

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза на 1 390 135 901 евро, от който 1 181 615 516 евро (85%) представлява приносът на Европейския фонд за регионално развитие, а участието на страната ни е в размер на 15%.

Съгласно публикуваната Индикативна годишна работна програма, през 2019 г. ще може да се кандидатства по следните процедури:

По-подробна информация за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и за мерките, които предстоят да бъдат обявени до края на програмен период 2014 - 2020 г., можете да откриете на официалната интернет страница на Програмата.Програма за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

През настоящия програмен период, обхващащ годините между 2014 и 2020 г., фокусът на Програмата за развитие на селските райони ще бъде поставен върху следните приоритетни области на въздействие:

 • Подпомагане на земеделските стопанства;
 • Опазване на околната среда;
 • Образование и заетост;
 • НИРД и иновации;
 • Диверсификация.

Общият бюджет на програмата за целия програмен период възлиза приблизително на 2 751 510 548 евро, от който 2 338 783 966 евро (85%) представлява приносът на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а участието на страната ни е в размер на 15%.По-подробна информация за Програмата за развитие на селските райони и за мерките, които предстоят да бъдат обявени до края на програмен период 2014 - 2020 г., можете да откриете на официалната интернет страница на Програмата.