Сметки за застрахователни брокери и агенти

Първа инвестиционна банка предлага откриване на сметки за застрахователни брокери или застрахователни агенти (по чл. 155, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховане)

Това е специална клиентска сметка, по която могат да се превеждат застрахователните премии за застрахователя и застрахователните обезщетения или парични суми за потребителя на застрахователни услуги.

Сметки зи застрахователни брокери и агенти могат да се открият като:
  • посетите един от клоновете на Банката;
  • попълните и подадете Искане за откриване на сметка;
  • представите документи като за откриване на разплащателна сметка;
  • и подпишете договор за откриване на сметката.

Таксите и комисионите, които се прилагат, са според действащата Тарифа на Банката.