Периодични преводи

Нашето предложение

Първа инвестиционна банка АД предлага на своите клиенти услугата "Периодичен превод", като прилага  Общи условия за откриване и водене на банкови сметки и предоставяне на платежни услуги (актуализирани, в сила от 01.10.2010 г.), които са съобразени със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и Наредба №3 на БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и използване на платежни инструменти.

Тази услуга Ви дава възможност с еднократно Ваше нареждане да извършвате периодични плащания от и по посочена от Вас сметка, конкретна сума и основание, на определена дата всеки месец или в друг интервал от време. Преводите ще бъдат изпълнявани до посочената от Вас крайна дата или прекратени при изричното Ви нареждане. Междувременно имате възможност да променяте условията по това плащане - сума, периодичност, дата на плащане, сметка и т.н.

Предимствата за Вас:
 • спестено време - всяко плащане се извършва, без да е необходимо да посещавате Банката - достатъчно е само едно първоначално нареждане;
 • улеснение - не е необходимо Вие да се грижите за своите регулярни плащания - Банката ще ги следи и извършва вместо Вас;
 • удобство - можете да наредите своите плащания от сметката, по която получавате заплатата си – разплащателна или картова.

При какви случаи бихте могли да ползвате услугата "Периодични преводи":
 • когатo наредителят и получателят са клиенти на Fibank можете да наредите периодичен превод в левове или в чуждестранна валута, но при условие, че и двете сметки се водят в една и съща валута, като това е и валутата на превода;
 • когато получателят е клиент на друга банка, можете да наредите периодичен превод в левове;
 • за плащане на периодични такси (образование, абонамент и др.);
 • за плащане на осигуровки на месечна база (когато сумата е фиксирана);
 • за плащане на наеми и издръжки;
 • за погасяване на вноски по кредити и лизингови вноски;
 • внасяне на застрахователни премии;
 • разсрочено плащане на данъци и др.


Такси и регистрация
Какво е необходимо да направите, за да се възползвате от услугата:

1. Да имате разплащателна сметка или дебитна карта към разплащателна сметка.
2. Да попълните нареждане за периодични преводи - формуляр на Банката и да го подадете в най-близкия клон на Банката.