Изходящи преводи

Общи положения

Ние Ви осигуряваме възможност да превеждате парични средства:

  • в страната и чужбина, до всяка точка на света чрез системата за международни разплащания SWIFT. Широката мрежа с над 600 банки-кореспонденти, с които Първа инвестиционна банка поддържа кореспондетски отношения, допълнително улеснява коректното и навременно изпълнение на наредените от Вас преводи във валута.
  • за УНИБанка, Р.Македония - преводите се извършват експресно чрез системата ПИБ-УНИБанка без допълнителна комисиона.
  • за ПИБ-Албания - преводите се извършват с вальор същия работен ден с комисиона по-ниска от стандартната на Банката за изходящи преводи във валута и без такса SWIFT.

Повече информация за Такси и комисиони на Fibank.

Полезна информация:

1. Извършването на презгранични преводи във валута се извършва след представяне на допълнителни документи, съгласно изискванията на действащото валутно законодателство.

2. Срокът на изпълнение е деня, следващ деня на нареждане (том вальор). Спешни нареждания за изпълнение с вальор същия работен ден се таксуват допълнително съгласно Тарифата на Банката.

3. Валутата на превода може да бъде различна от валутата на сметката, от която нареждате превод, като Банката превалутира сумата по действащия курс за обмяна на валута в момента на извършване на превода. Първа инвестиционна банка извършва преводи в USD, EUR, CHF, GBP, CAD и други конвертируеми валути.


Важна информация:


Уважаеми клиенти,

Във връзка с регулаторни изисквания, считано от 01.01.2019 год., при нареждане на превод към Обединени арабски емирства (ОАЕ), в полето „Основание" на превода задължително следва да се попълни трибуквен код от посочените в настоящия списък.

Изборът на код следва да е обвързан и да допълва информацията, попълнена в полето „Основание". Например, ако плащането е за закупена стока, и в тази връзка са цитирани номера на фактури, като код следва да се впише GDS.

Нормативни изисквания

Съгласно разпоредбите на Валутния закон, Наредба №27 и Наредба №28 на Българската народна банка и други приложими нормативни актове, търговските банки изпълняват нареждания за преводи в чуждестранна валута, както следва:

  • За суми, чиято равностойност е равна на или надхвърля 30 000 лева към трета страна (извън територията на Европейското икономическо пространство), при представяне на съответните документи съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 3 ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №28 на БНБ, доказващи основанието за извършвания превод (проформа-фактура, митническа декларация, договор и други) и Декларация по чл.2, ал.1 от същата наредба, която се попълва независимо от приложените документи. Документи, съставени на чужд език, се придружават при поискване, с превод на български език.
  • За суми с равностойност над 30 000 лева, при представяне на декларация за произход на средствата, предмет на превода.
  • За преводи, които представляват плащания по финансови кредити, плащания по собствена сметка, открита в чужбина, или за извършване на първоначални преки инвестиции в чужбина, при представяне на заверена от БНБ декларация по образец, съответно за получаване или предоставяне на финансов кредит (СПБ-1), за откриване на сметка в чужбина (СПБ-2) или при извършване на първоначална пряка инвестиция в чужбина (СПБ-3).

Банката може да установява наличието или липсата на постоянно пребиваване на физическите лица в Република България по смисъла на Валутния закон чрез изискване на декларация по образец, утвърден от БНБ, като предварително условие за изпълняване на нареждане за плащане или превод към чужбина.


Документи